Hopp til innhold

Emne 5A: Etterforskning av grov vold og drap - valgfritt emne, 15 studiepoeng

Emnet er organisert i tre delemner: fenomenforståelse, saksfelt og etterforskningsmetoder.

Grov vold og drap som fenomen

Delemnet skal gi innsikt i voldsutøvelse, og relasjoner mellom voldsutøver og voldsutsatt. Videre skal det gi kunnskap om den sammenheng som det ofte er mellom grov vold og drap, og når det er risiko for at voldsutøveren kan bli drapsmann.

Årsakene til grov vold og drap er både individuelle og sosiokulturelle. Kunnskap om at synet på grov vold og drap er forskjellig i ulike kulturer skal gi ytterligere innsikt i bakgrunnen for voldsutøvelse. Emnet skal bevisstgjøre holdninger og mulige fordommer som kan påvirke beslutninger i etterforskningen.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført delemne utvidet kunnskap om:

 • Vold og drap i nære relasjoner
 • Vold og drap uten relasjonelle forhold
 • Volds- og drapsutøveren
 • Voldsutsatte
 • Oppfølging av voldsutsatte og pårørende 
 • Kulturrelatert syn på grov vold og drap

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført delemne:

 • Anvende ulike perspektiver på vold og drap i etterforskingen
 • Redegjøre for og begrunne viktigheten av fenomenkunnskap for kvalitet i etterforskningen

Saksfelt

Grov vold og drap er blant de meste alvorlige sakene politi og påtalemyndighet etterforsker og påtaler. Saksfeltet er preget av mange politiske og faglige intensjoner som både stiller krav til effektivitet og kvalitet. God forståelse for hvilke krav som stilles til de enkelte saksfelt/-områdene, er avgjørende for resultatet av etterforskningen.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført delemne utvidet kunnskap om: 

 • Drap og forsøk på drap
 • Grov kroppskrenkelse
 • Mistenkelig dødsfall
 • Vold i nære relasjoner
 • Savnetsaker

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført utdanning:

 • Anvende relevante lover, instrukser og styringsdokumenter
 • Identifisere potensielle straffbare forhold i en konkret sak
 • Identifisere, sikre, vurdere og anvende bevis i straffesaksbehandlingen

Etterforskningsmetoder

Det er avgjørende for et godt etterforskningsresultat at politiet behersker relevante etterforskningsmetoder. Det metodiske politiarbeidet har i hovedsak vært basert på erfaringer, og er først i de senere år blitt mer forskningsbasert. Begge kunnskapsformer er viktige for å sikre kvalitet i etterforskningen. Videre er det nødvendig at politi og påtalemyndighet har kunnskap om typiske utfordringer og begrensninger i egen kompetanse, slik at de kan søke støtte i metodikk, systemer og andre kunnskapsfelt. Dette er inngående dekket i andre emner og den generelle kunnskap om dette forutsettes derfor kjent.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført delemne utvidet kunnskap om:

 • Aktuell straffeprosess
 • Typiske etterforskningsmetoder for saksfeltet
 • Hypotesetenking og beslutningstaking
 • Strafferettslig tilregnelighet
 • Sakkyndighet
 • Risikovurdering og beskyttelsestiltak 

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført utdanning:

 • Iverksette, gjennomføre og avslutte etterforsking av en straffesak innen saksfeltet grov vold eller drap
 • Anvende og kombinere taktiske etterforskingsmetoder
 • Anvende de tekniske sporene i etterforskingen
 • Redegjøre for muligheter, vurdere behov for og innhente bistand og spesialkompetanse
 • Vurdere og begrunne beslutninger som er truffet under etterforskingen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får avlegge eksamen:

 • En individuell fagoppgave (inntil 2400 ord)
 • Et avsluttende refleksjonsnotat (inntil 800 ord)

Vurdering

Emnet avsluttes med en tre dagers individuell hjemmeeksamen som tar utgangspunkt i en case. Omfang inntil 3000 ord. Det benyttes graderte karakterer med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

Ca. 900 sider.  

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |