Hopp til innhold

Emne 1: Etterforskning som fenomenområde, 15 studiepoeng

Emnet omhandler forståelsen av etterforskning som praksis, dens forankring og samfunnsmessige betydning.

Bevissthet og refleksjon om dette grunnlaget er en forutsetning for å forstå egen rolle som etterforsker og etterforskningens betydning for rettsprosessen og samfunnet.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

 • Fagets historie og utvikling nasjonalt og internasjonalt
 • Rettsikkerhet, justisfeil og menneskerettigheter
 • Lovmessig forankring og regulering
 • Kvalitetsdimensjoner og prioriteringer i etterforskning
 • Politiet som organisasjon
 • Etiske problemstillinger og yrkesetiske dilemma
 • Informasjonsinnhenting, bevisforståelse og hypotesetestende etterforskningsmetode
 • Forholdet mellom etterforskning, etterretning og forebyggende politiarbeid

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • Drøfte etterforskningens egenart
 • Redegjøre for strafferettslige formål og prosesuelle rammer for etterforskning
 • Forklare og begrunne ulike kvalitetsdimensjoner i etterforskningen
 • Drøfte politiet som en lærende organisasjon
 • Bruke ulike kunnskaps- og informasjonskilder til formidling av faglige drøftinger, både skriftlig og muntlig

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

 • En individuell skriftlig oppgave på 2000 ord
 • En nettbasert pensumtest

Vurdering

Emnet 1 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over to dager. Omfang 2400 ord (+/- 10%). Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

975 - 1050 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |