Hopp til innhold

Emne 3: Etterforskningsmetoder, 10 studiepoeng

Politiets etterforskningsmetoder er i hovedsak utviklet på bakgrunn av praktiske erfaringer og kunnskap fra andre fagdisipliner. Emnet skal gi innsikt i ulike metoder som benyttes i åpen og skjult etterforskning, og hvor disse er faglig forankret.

Kunnskap

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

  • EMK’s betydning for etterforskningsprosessen
  • Strafferettslige og -prosessuelle vurderinger og beslutninger
  • Åpne og skjulte etterforskningsteknikker og - metoder
  • Taktiske og tekniske spor, sporsikring og vurderinger
  • Nasjonalt- og internasjonalt politisamarbeid

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

  • Planlegge, vurdere og anvende relevante etterforskningsmetoder i aktuelle straffesaker
  • Evaluere, analysere og utvikle etterforskningsteknikker og – metoder
  • Vurdere og begrunne faglige beslutninger som er truffet under etterforskningen
  • Benytte fagkunnskap og samhandle med andre profesjoner og fagmiljøer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen:

  • En individuell skriftlig arbeidsoppgave. Omfang 2400 ord (+/- 10 %)

Vurdering

Emnet avsluttes med en muntlig gruppeeksamen med utgangspunkt i en case.  Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.

Litteratur

Ca. 600-700 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |