Hopp til innhold

Emne 4: Fagledelse, 10 studiepoeng

I dette emnet fordyper studentene seg i fagledelse av etterforskning, med vekt på organisering, koordinering, samspill og oppfølging av arbeidet.

Gjennom god fagledelse kan ressursene benyttes optimalt, og fremme en effektiv og kvalitativt god etterforskning. Dette forutsetter at fagledere har en grunnleggende forståelse av kompleksiteten og sammenhengen i organisasjonen. Emnet omhandler også forståelse av faglederrollen og viktigheten av samarbeid internt og eksternt.

Kunnskap

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

 • Kvalitet og effektivitet i etterforskningen
 • Beslutninger og beslutningsprosesser
 • Kommunikasjon
 • Erfaringslæring og veiledning
 • Samarbeidspartnere i etterforskningen
 • Sakkyndige i etterforskningen
 • Fagleders rolle og ansvar i organisasjonen
 • Dilemmaer mellom rollene som fagleder og fagperson
 • Organisasjon og organisering med vekt på prosjekt og team
 • Risikovurdering og krisehåndtering

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • Identifisere og beskrive etterforskningens mål, faser, organisering, sentrale virkemidler og arbeidsmetoder, samt sentrale utfordringer
 • Anvende sentrale begreper, modeller og teorier i fagledelse
 • Kommunisere med ulike målgrupper i etterforskningen
 • Anvende ulike virkemidler og verktøy for å organisere, effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene
 • Identifisere og reflektere over utfordringer knyttet til rollen som fagleder
 • Begrunne, vurdere og dokumentere beslutninger i utøvelse av fagledelse
 • Gi beslutningsstøtte til overordnet ledelse
 • Utarbeide mandater for bruk av samarbeidspartnere og sakkyndige i etterforskningen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon av et selvvalgt tema fra pensumet
 • Et refleksjonsnotat over egen læring (inntil 800 ord).

Vurdering

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over 2 dager. Omfang 2400 (+/- 10 %). Det benyttes en gradert karakterskala A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

Ca. 600-700 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |