Hopp til innhold

Innhold i Master i politivitenskap

Masterstudiet i politivitenskap er organisert i åtte emner som bygger på hverandre. Til sammen utgjør emnene en mastergrad i politivitenskap med et omfang på 120 studiepoeng.

Emne 8: Masteroppgave (30 stp) 
Emne 7: Prosjektdesign (5 stp)
  Emne 6: Valgemne i forskningsmetode (10 stp)
            6A: Kvalitativ metode eller
            6B: Kvantiativ metode
Emne 5: Valgfritt emne (15 stp)
Emne 4: Politi som kunnskapsstyrt organisasjon: etterretning, analyse og evaluering (15 stp)
Emne 3: Polisiær virksomhet og praksis (15 stp)
Emne 2: Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode (15 stp)
Emne 1: Innføring i politivitenskap (15 stp)

Modellen illustrerer at emnene 1,3, 4 og 8 er spesifikke for masterstudiet i politivitenskap og obligatoriske for alle studentene. Emne 2 og 7 overlapper med tilsvarende emner i det erfaringsbaserte masterstudiet i etterforskning.  I emne 5 skal studentene ta et valgfritt emne. Videre må studentene i emne 6 velge mellom kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode.

Organisering og arbeidsmåter

Masterstudiet tilbys som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og har en normert studietid på fire år.

Normert studieprogresjon er 15 studiepoeng hvert semester. Hvert av de fire studieårene anslås til ca. 840 timers studiearbeid, i alt ca. 3400 timer. Studiet omfatter deltakelse i undervisning, arbeid med oppgaver enkeltvis og i grupper, levering av arbeidskrav, litteratur­studier, eksamener og masteroppgaven.

I undervisningen gjennomføres forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det legges vekt på veiledning gjennom hele studiet, primært knyttet til arbeidskravene og masteroppgaven. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.

Arbeidskravene i det enkelte emnet må være godkjent før studentene får gå opp til eksamen i emnet. Alle eksamener i de obligatoriske emnene og det valgfrie emnet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Undervisningsspråket i masterstudiet er hovedsakelig norsk, og pensum vil være skandinavisk og engelsk.

En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Som hovedregel vil emnene gjennomføres med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettbasert arbeid.

Det valgfrie emnet kan tas ved andre utdanningsinstitusjoner etter nærmere godkjenning og innpasses i masterstudiet i politivitenskap. 

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |