Hopp til innhold

Emne 6 A: Fordypning i kvalitativ metode, 10 studiepoeng

Emnet gir inngående forståelse av kvalitative forskningsmetoder.

Studentene lærer hvordan disse metodene kan anvendes i arbeidet med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse, samt kritisk å vurdere ulike tilnærminger til kvalitative data.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

 • Planlegging og gjennomføring av et kvalitativt forskningsarbeid
 • Ulike typer kvalitative datakilder og metoder for datainnsamling som for eksempel tekst- og dokumentanalyser, intervjuer, observasjon, spørreskjema med åpne svar
 • Analyse og tolkning av kvalitative data
 • Forskningsetiske utfordringer i kvalitative undersøkelser

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne

 • Diskutere og begrunne valg av kvalitative forskningsdesign og metoder
 • Presentere og diskutere muligheter og begrensninger ved ulike typer kvalitative datakilder
 • Kritisk vurdere kvalitative forskningsfunn
 • Reflektere over egen forskerrolle

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent:

 • Gjennomføre en kvalitativ forskningsøvelse
 • Skissere og drøfte metodisk design til egen masteroppgave
 • Kommentere en annen students skisse

Vurdering

Emnet 6 A avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Omfang 2400 ord (+/-10 %). Det benyttes gradert skala A-E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

800 - 900 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |