Hopp til innhold

Emne 6 B: Fordypning i kvantitativ metode, 10 studiepoeng

Emnet gir inngående forståelse av kvantitative forskningsmetoder.

Studentene lærer hvordan disse metodene kan anvendes i arbeidet med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse, samt kritisk å vurdere ulike tilnærminger til kvantitative data.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

 • Planlegging og gjennomføring av et kvantitativt forskningsarbeid
 • Statistiske analyser, herunder slutningsstatistikk og multivariat analyse
 • Tolkning av statistiske resultater
 • Bruk av statistisk programvare
 • Forskningsetiske utfordringer i kvantitative undersøkelser

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • Velge kvantitative forskningsdesign og begrunne valget
 • Anvende sentrale statistiske analyseteknikker
 • Beskrive resultater med tabeller, figurer og tekst
 • Tolke og kritisk drøfte egne og andres forskningsresultater
 • Anvende statistisk programvare til grunnleggende analyser

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent:

 • Gjennomføre en praktisk statistisk øvelse
 • Skissere og drøfte metodisk design til masteroppgaven
 • Kommentere en annen students skisse

Vurdering

Emne 6 B avsluttes med en med en individuell skriftlig eksamen på 3 timer. Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

800 - 900 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |