Hopp til innhold

Emne 8: Masteroppgaven, 30 studiepoeng

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, som leveres enten i form av artikkelformat eller en monografi.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene ta i bruk teori og metoder som har relevans for oppgavens problemstilling. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt innenfor fagfeltet politivitenskap. Studentene vil få oppnevnt en veileder som kan bistå i oppgaveprosessen.

Studentene er selv ansvarlig for å velge en problemstilling til masteroppgaven i samråd med oppnevnt veileder. Politihøgskolen vil legge til rette for at studentene kan delta i pågående forskningsprosjekter ved høgskolen.
Forskning i og på politiet og polisiær virksomhet kan reise viktige forskningsetiske spørsmål som må avklares i samråd med veileder.

Kunnskaper

Studentene har etter fullført masteroppgave avansert kunnskap om:

  • Krav til forsknings- og utviklingsarbeid
  • Sammenhenger mellom problemstillinger, teorier og metoder
  • Sentrale problemstillinger, teorier og metodiske tilnærminger innenfor den valgte tematikken i masteroppgaven

Ferdigheter

Etter fullført masteroppgave kan studenten:

  • Fullføre og presentere et selvstendig vitenskapelig arbeid på en forskningsetisk forsvarlig måte
  • Finne frem til og sette seg inn i relevant nasjonal og internasjonal faglitteratur og relatere denne til eget arbeid
  • Vise en kritisk og selvstendig forståelse i bruk av ulike kilder
  • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
  • Bedømme egen og andres forskning i lys av anerkjente vitenskapelige og forskningsetiske standarder

Vurdering

Masteroppgaven i form av en monografisk avhandling leveres som en individuell skriftlig oppgave eller som en fellesoppgave for to studenter. Rammen for en individuell oppgave er 20 000 - 32 000 ord (ca. 50 - 80 sider), og 28 000 - 36 000 ord (ca. 70 - 90 sider) for en fellesoppgave. Ved fellesoppgaver må det kunne redegjøres for arbeidsfordelingen mellom studentene.

Velges artikkelform, skal oppgaven omfatte en artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen skal være klar for innsending. I tillegg skal det skrives en kappe som utdyper det empiriske grunnlaget, samt metodologiske og etiske overveielser som ligger til grunn for artikkelen. Videre kan studenten her utdype andre relevante temaer.  Sammenfatningen skal ha en ramme på ca. 5000 ord (+/- 10 %). Artikkelen kan ha en ramme på 5000 -10 000 ord avhengig av det aktuelle tidsskriftet. Artikkelform kan bare leveres som selvstendig arbeid.

Studiet avsluttes med innlevering av masteroppgaven og en muntlig eksamen. Masteroppgaven må være bestått før studenten får fremstille seg til avsluttende muntlig eksamen. Muntlig eksamen er individuell og tar utgangspunkt i masteroppgaven og studentens presentasjon av sitt arbeid.

I vurdering av masteroppgaven benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis én samlet karakter der muntlig eksamen kan justere karakteren inntil ett trinn opp eller ned. Studenter som har skrevet oppgave sammen, kan derfor få forskjellig karakter.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |