Hopp til innhold

Emne 2: Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode, 15 studiepoeng

Emnet gir en innføring i forskningsetikk og vitenskapsteoretiske problemstillinger i politivitenskapen.

Det legges vekt på en kritisk og reflektert tilnærming til forskerrollen og ulike kunnskapssyn i politivitenskap. Videre handler emnet om metoder i politiforskning. Innføring i en kritisk og reflektert tilnærming til ulike informasjonskilder og forskningsresultater vil stå sentralt.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

 • Sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner 
 • Kravene til en faglig problemstilling 
 • Ulike typer forskningsdesign,
 • Ulike datakilder
 • Relevante datainnsamlingsmetoder som brukes innenfor politivitenskapen
 • Juridiske og etiske rammer for forskning
 • Prinsipper for åpenhet i vitenskapelig virksomhet

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • Reflektere over vitenskapsteoretiske spørsmål
 • Referere og kritisk analysere forskning
 • Beherske grunnleggende vitenskapelige metodebegreper
 • Formulere en problemstilling, skissere et forskningsdesign og innhente data i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • Reflektere over egen forskerrolle

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

 • Gjennomføring av 2 forskningsøvelser
 • Innlevering av refleksjonsnotat fra begge øvelsene. Omfang 700-900 ord.

Vurdering

Emne 2 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Omfang 2400 ord (+/- 10 %). Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Oppgaven vurderes med gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

Ca. 1200 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |