Hopp til innhold

Emne 2: Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode, 15 studiepoeng

Emnet gir en innføring i forskningsetikk og vitenskapsteoretiske problemstillinger i politivitenskapen.

Emnet gir en innføring i forskningsetikk og vitenskapsteoretiske problemstillinger i politivitenskapen. Det legges vekt på en kritisk og reflektert tilnærming til forskerrollen og ulike kunnskapssyn i politivitenskap. Videre handler emnet om metoder i politiforskning. Innføring i en kritisk og reflektert tilnærming til ulike informasjonskilder og forskningsresultater vil stå sentralt.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

 • Sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og vitenskapelige metoder relevante for politivitenskapen
 • Forskningsetikk og normer knyttet til forskerrollen med særlig vekt på rollekonflikter
 • Ulike typer forskningsdesign, valg av metode og kravene til en faglig problemstilling
 • Ulike datakilder, analyse og tolkning av data
 • Krav til og framgangsmåter for innhenting av nødvendige godkjennelser og tillatelser i et forskningsprosjekt
 • Statistikkens rolle i politiet

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • Drøfte vitenskapsteoretiske problemstillinger og metoder relevante for politivitenskapen
 • Anvende forskningsetikk og reflektere over egne og andres roller i forskning
 • Drøfte ulike forskningsdesign og vitenskapelige metoder for å besvare en faglig problemstilling
 • Vurdere behovet for å søke om tillatelser for gjennomføring av et forskningsarbeid
 • Kritisk vurdere forskning og statistikk

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

 • Praktisk gjennomføring av datainnsamling
 • Innlevering av utkast på fagoppgave
 • Lese og kommentere to medstudenters utkast

Vurdering

Emnet avsluttes med en innlevering av fagoppgave. Omfang 4500 ord (+/- 10 %). Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Fagoppgaven vurderes med gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

1200 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |