Hopp til innhold

Emne 1: Politiledelse i et helhetlig perspektiv, 14 studiepoeng

I emnet belyses ulike perspektiver som er nødvendig for å forstå hvordan en organisasjon fungerer og hvilke utfordringer en leder vil møte.

Dette omhandler det politiske perspektivet: makt, konflikter, politiske prosesser, interessenter og organisasjonens omgivelser, det strukturelle perspektivet: organisasjonsstruktur, teknologi og strukturelle krefter, og det atferdsmessige perspektivet: organisasjonskultur, verdier, motivasjon og emosjoner. Disse tre perspektivene setter ulike krav til utøvelse av politiledelse og blir videre utdypet i de øvrige emnene.

Det vektlegges også forståelse av politiledelse som praksis, dens forankring og samfunnsmessige betydning. Bevissthet og refleksjon om dette grunnlaget er en forutsetning for å forstå egen rolle som leder innenfor justissektoren.

Formålet med modulen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og forståelse for (a) eksterne og interne rammevilkår for styring og ledelse av og i politiet, politiets rolle og samfunnsoppdrag, samvirke med andre aktører, samfunnets sivile maktapparat, (b) politiet som organisasjon og institusjon (c) kompleksiteten og bredden i ledelsesutfordringene, lederroller, lederidentitet i politiet, ledelse av profesjonelle kunnskapsmedarbeidere og utøvelse av selvledelse.

Konkret skal modulen bidra til at deltakerne øker sine kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av ledelse i daglig drift, strategisk og taktisk perspektiv samt ledelse i av situasjoner som krise-, innsats- og aksjonssituasjoner, altså det som forstås som operativ politiledelse. Modulen skal også bidra til å styrke nettverk mellom nordiske politiledere og slikt samarbeid på tvers av landegrensene skal bidra til å fremme best mulig håndtering av de oppgaver politiet har og vil få i årene som kommer.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

 • Hvordan temaene i emnet er integrert med hverandre og hvordan de gir føringer for behandling av politiledelse innenfor emnene Strategisk ledelse, Endringsledelse, Kunnskapsledelse og Virksomhetsledelse.
 • Samfunnskontekst og kriminalitetstrender internasjonalt, i Norden og nasjonalt
 • Politiledelse som vitenskap og praksisfelt; teorier om politiet som organisasjon og om politiledelse
 • Sentrale ledelsesutfordringer sett i forhold til samfunnsoppdraget, samfunns- og kriminalitetsutviklingen samt politiets mandat og ressurser
 • Strukturelle forhold og politiske prosesser
 • Politikultur og profesjonskulturer i politiet
 • Ledelse av profesjonelle medarbeidere
 • Ledelses- og styringsprosesser i politiet
 • Lederroller og lederidentitet i politiet
 • Selvledelse 

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • Aalysere hvordan temaene i emnet samvirker og påvirker betingelsene for utøvelse av ledelse i en politifaglig kontekst
 • Rdegjøre for politiets rolle, mandat og samfunnsoppdrag som rammevilkår for ledelse
 • Rdegjøre for hovedtrender i samfunns- og kriminalitetsutviklingen internasjonalt, i Norden og nasjonalt
 • Aalysere og drøfte politiorganisasjoner og deres endringsbehov ut fra ulike teoretiske perspektiver
 • Analysere og drøfte begrepene politikultur og profesjonskultur og knytte disse til utøvelse av ledelse
 • Analysere og drøfte strukturelle dilemmaer, maktforhold og politiske prosesser
 • Analysere og drøfte lederroller i politiet
 • Vise evne til å omsette kunnskaper og forståelse i situasjonstilpasset lederatferd. Drøfte nødvendig og tilstrekkelig ledelseskompetanse som kreves i daglig drift, med nødvendig tilpasning og utvikling av politiet som organisasjon.
 • Rredegjøre for teorier om selvledelse som verktøy for å videreutvikle evnen til å lede seg selv
 • Utvikle og presentere egen/individuell ledelsesfilosofi

Vurdering

Emnet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen på 4 dager. Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |