Hopp til innhold

Emne 2: Kunnskapsledelse, 9 studiepoeng

Modulen Kunskapsledning i värdebaserade organisationer tar sin utgångspunkt i polisorganisationen som en kunskaps- och värdebaserad organisation.

Att leda en verksamhet, vars resultat är avhängigt medarbetarnas förmåga att samspela med varandra, är att befinna sig i ett sammanhang som kännetecknas av ständigt lärande. Människor som möts, samtalar och kommer överens om nya sätt att organisera sitt arbete konstruerar genom språket nya sammanhang. Om förändringen/lärandet dessutom ska leda till förbättring vilar den på en föreställning om ett ideal där frågor som «    Vad är gott?», «Vad är värdefullt?» ständigt är närvarande. Perspektiv som kommer att behandlas:

  • Att leda en värdebaserad organisation
  • Att förstå organisationskulturer och dess villkor
  • Att förstå och kunna hantera etiska dilemman
  • Att förstå lärandets villkor

Kompetenser

Kunskap och förståelse

Visa på brett kunnande och fördjupad förståelse inom kunskapsledning och fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. Visa på metodkunskaper inom kunskapsledning.

Färdighet och förmåga

Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvat metod genomföra kvalificerade uppgifter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa medvetenhet om etiska aspekter inom såväl polisens praktik som inom forsknings- och utvecklingsarbete. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |