Hopp til innhold

Emne 5: Virksomhetsledelse, 9 studiepoeng

Ämnesområdet verksamhetsledning tar sin utgångspunkt i polisorganisationen som en processorienterad verksamhet.

För en framgångsrik polisorganisation krävs en ständig utveckling och styrning av de värdeskapande processerna i syfte att öka resurseffektiviteten i de tjänster som levereras. Att mäta och följa upp verksamheten i olika dimensioner får ökad betydelse. Betydelsen av att leverera hög kvalitet och effektiva insatser kommer bli allt mer centralt framöver för att möta de utmaningar verksamheten ställs inför.     

Perspektiv som kommer att behandlas:

  • Att förstå resurseffektivitet
  • Att förstå ett processorienterat arbetssätt
  • Att förstå och hantera styrning och mätning av tjänsteprocesser
  • Att förstå beteendemässiga aspekter på styrning och ledning 
  • Att kunna analysera orsaker till avvikelser

Kompetenser

Kunskap och förståelse

Visa på brett kunnande och fördjupad förståelse inom verksamhetsledning ur ett process-orienterat perspektiv samt fördjupad insikt inom aktuell forskning. Visa på metodkunskaper för design, användning och utvärdering av olika delar inom verksamhetsledning.

Färdighet och förmåga

Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap om ett processorienterat arbetssätt på styrning och verksamhets¬ledning samt färdigheter i att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvat metod genomföra kvalificerade uppgifter inom verksamhetsledning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa medvetenhet om hur verksamhetsstyrning/ledning med dess tillhörande mätningar i en processorienterad organisation påverkar verksamheten. Visa medvetenhet om hur de beteendemässiga aspekterna påverkar människorna i organisationen. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |