Hopp til innhold

Emne 7: Masteroppgaven, 30 studiepoeng

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid, hvor studentene skal vise sin evne til å vurdere en ledelsesmessig problemsstilling opp mot teori og metoder. Problemstillingen skal hentes fra praksisfeltet. Studentene vil få oppnevnt en veileder.

Det blir organisert felles samlinger i løpet av oppgaveperioden der aktuelle faglige og metodiske spørsmål blir tatt opp. Her vil studentene kunne drøfte det pågående arbeidet med egne masteroppgaver.

Forskning og utviklingsarbeid i og på politiet kan reise forskningsetiske problemstillinger som må avklares i samråd med veileder.

Kunnskap

Studentene har etter fullført masteroppgave inngående kunnskap om:

  • Krav til forsknings- og utviklingsarbeid
  • Sammenhenger mellom problemstillinger, teorier og metoder
  • Sentrale problemstillinger, teorier og metodiske tilnærminger innenfor den valgte tematikken i masteroppgaven

Ferdigheter

Studentene kan etter fullført masteroppgave:

  • Vise selvstendighet, refleksjon og kritisk distanse i arbeidet
  • Analysere og kritisk vurdere foreliggende data
  • Presentere konklusjoner som samsvarer med problemstillingen og valgt metodikk
  • Reflektere kritisk og konstruktiv over gjeldende ledelsespraksis
  • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Vurdering

Studiet avsluttes med innlevering av masteroppgaven og en muntlig eksamen. Masteroppgaven må være bestått før studenten får fremstille seg til avsluttende muntlig eksamen. Muntlig eksamen er individuell og tar utgangspunkt i masteroppgaven og studentens presentasjon av sitt arbeid.

Det benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis én samlet karakter der muntlig eksamen kan justere karakteren inntil ett trinn opp eller ned

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |