Hopp til innhold

Opptakskrav for Erfaringsbasert master i etterforskning

Den primære målgruppen for Erfaringsbasert master i etterforskning er ansatte i politi- og påtalemyndighet som på ulike fagområder har sentrale roller og oppgaver innen etterforskning.

Studiet er åpent for søkere fra politiet i de andre nordiske landene.

Opptakskrav

Søkere må ha fullført ett av følgende utdanningsløp:

  • Bachelorgrad- eller 3-årig politiutdanning
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier med relevant fagkrets på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 1680 timer etterutdanningskurs
  • 2-årig utdanning fra Politiskole og minimum 5 års relevant yrkespraksis utover det formelle kravet om 2 års relevant yrkespraksis
  • Bachelorgrad i juridiske fag eller annen relevant bachelorgrad fra universitet eller høgskole

Søkere må også ha:

  • Minimum to års relevant yrkespraksis innen etterforsking etter endt grunnutdanning  
  • Et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten i Norge/Norden

Kvoter

85 % av studieplassene forbeholdes søkere fra Norge.Inntil 5 studieplasser forbeholdes politiansatte ved Politihøgskolen. Øvrige studieplasser tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum.

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av karakterpoeng fra bachelorgrad eller annen utdanning tilsvarende 180 studiepoeng som er godkjent som opptaksgrunnlag, og eventuelle tilleggspoeng for utdanning og arbeidserfaring utover minstekravet for opptak. Summen av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng utgjør søkers konkurransepoengsum. Ved lik konkurransepoengsum rangeres eldre søker foran yngre.

Sist oppdatert: |