Hopp til innhold

Ny rapport fra Forskningsavdelingen ved PHS

Trygghet i det offentlige rom : i åtte norske kommuner og bydeler:

I hvilken grad er folk trygge i lokalsamfunnet sitt, og hva er det som fører
til utrygghet? Rapporten behandler disse, og flere andre sider av temaet trygghet i lokalsamfunnet. Forfatterne har et særlig fokus på trygghet i forbindelse med kriminalitet i det offentlige rom.

Rapporten er tredelt og bygger på en gjennomgang av eksisterende forskning om befolkningens (u)trygghetsopplevelse, en spørreundersøkelse blant innbyggerne i åtte norske kommuner/bydeler samt intervjuer med kommuneansatte, politi og innbyggere på fire av stedene.

Undersøkelsen forteller at det er et klart mindretall av de spurte som oppfatter kriminalitet som et stort problem i sin kommune, og utrygghet ved ferdsel ute om kvelden er noe de færreste opplever. Det er imidlertid kjønns- og aldersforskjeller i opplevelse av trygghet, og likeledes ser det også ut som om befolkningstetthet og urbanitet spiller en rolle for opplevd trygghet i lokalsamfunnene.

Klikk på lenken for å lese rapporten i fulltekst i PIA:
Aas, G., Runhovde, S. R., Strype, J. & Bjørgo, T. (2010). Trygghet i det offentlige rom : I åtte norske kommuner og bydeler. (PHS Forskning; 2010:7). Oslo: Politihøgskolen 

Publisert: - Sist oppdatert: |