Hopp til innhold

Ny artikkel av Morten Holmboe i PIA

Morten Holmboe har publisert en artikkel i tidsskriftet Lov og Rett.

Artikkelen med tittel, Dobbeltstraff er ikke enkelt - Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 en oppdatering, er et samarbeid med Hans Petter Jahre.

Sammendrag: I protokoll 7 artikkel 4 til Den europeiske menneskerettskonvensjon er det fastsatt et forbud mot gjentatt straffeforfølgning – ofte kalt dobbeltstraff. Siden årtusenskiftet har Høyesterett behandlet en rekke saker om dette temaet. Det er flere vilkår som må være oppfylt for at en sak skal avvises, og bestemmelsen reiser vanskelige spørsmål. Denne artikkelen gir en oversikt over regelen slik den er tolket i Menneskerettsdomstolens og Høyesteretts praksis, og gjennomgår tidligere høyesterettspraksis i lys av EMDs storkammerdom i Zolotukhin-saken.

Artikkelen finner du i PIA:

Dobbeltstraff er ikke enkelt : gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 : en oppdatering

Publisert: - Sist oppdatert: |