Hopp til innhold

Rapport av Ragnhild Holm i PIA

Rapporten ««Hvor ble det av kvinnene?»: En evaluering av satsing på kvinnelige ledere ved deltakelse på LOU 1.»
Rapporten ««Hvor ble det av kvinnene?»: En evaluering av satsing på kvinnelige ledere ved deltakelse på LOU 1.»

Rapporten er skrevet i samarbeid med Tove Kristi.

Bilde av forside til rapporten

Sammendrag:

Rapporten presenterer funn fra en evaluering gjennomført ved Polithøgskolen i 2010. Undersøkelsen rettet seg mot 11 kull kvinnelige studenter som har deltatt på studiet «Ledelse- ogorganisasjonsutvikling 1 (LOU 1)», i perioden 2004 til 2010. Siktemålet med evalueringen har vært å kartlegge kvinnenes karriereløp; om de som ikke var ledere er blitt ledere, og om de som var ledere har avansert i ledelseshierarkiet. Evalueringen baserer seg på både kvantitative og kvalitative data hentet inn fra en elektronisk spørreundersøkelse (svarprosent 93), gruppeintervjuer med kvinnelige studenter fra ulike kull, samt individuelle intervjuer av et mindre utvalg ledere.

Resultatene viser at kvinnene har opplevd LOU 1 som svært nyttig, og at de anvender mye av det de lærte i praksis. Informantene oppgir at LOU 1 har betydd mest i forhold til å gi dem større trygghet. De som har gjennomført LOU 1 var motiverte for å søke lederstillinger da de begynte, og denne motivasjonen ble for de fleste styrket under studiet. Til tross for dette har det vært en svært liten økning i antall ledere blant disse kvinnene. Halvparten av de som ikke var ledere da de gikk ut av LOU 1, har søkt ledige stillinger i ettertid. Barrierene for å søke lederstillinger finner vi dels i manglende selvtillit og private forhold, men også i manglende støtte fra arbeidsmiljø og leder. Det er svært få som har fått støtte og oppfølging fra egen leder i forbindelse med deltakelsen på LOU1, og enkelte forteller om negative kommentarer og til dels mobbing fra mannlige kollegaer. Dette er faktorer som har stor betydning i forhold til om ny kompetanse kommer til anvendelse. Hvis vi ønsker å bedre effekten av utdanningen, er dette forhold som det er nødvendig å se nærmere på.

Rapporten kan leses i fulltekst i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |