Hopp til innhold

Les artikkel av Holmboe og Eek-Nielsen i PIA

Morten Holmboe og Nora Eek-Nielsen (PHS) sin artikkel «Rettens og namsmannens adgang til å anvende foreldelsesreglene når debitor er passiv», stod på trykk i Lov og rett (nr. 2, 2013), og ligger nå i PIA.

Sammendrag: 

Hvis en kreditor vil inndrive sin fordring og debitor svarer at kravet er foreldet, må det organet som skal avgjøre tvisten, ta stilling til partenes anførsler. Spørsmålet i denne artikkelen er: Hva hvis debitor holder seg taus, men avgjørelsesorganet – basert på kreditors saksfremstilling – ser det slik at kravet er foreldet? Dette spørsmålet kan komme opp ved fraværsdom og ved tvangsfullbyrdelse. I artikkelen gis en oversikt over de forskjellige regelsettene og en sammenligning av dem, samt en drøftelse av om reglene bør klargjøres og harmoniseres.

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA:

Holmboe, M. & Eek-Nielsen, N. (2013). Rettens og namsmannens adgang til å anvende foreldelsesreglene når debitor er passiv. Lov og rett, 52(2), 175-184.

Publisert: - Sist oppdatert: |