Hopp til innhold

Ny masteroppgåve frå PHS

Bilde av politiuniform.
NY MASTER: «Soloterrorisme: En konseptuell forståelses».
Vi gratulerar Oddbjørn Myklebust med mastergrad i politivitenskap. Avhandlinga har tittel «Soloterrorisme: En konseptuell forståelse».

Samandrag:

Denne masteravhandlingen er en kvalitativ eksplorerende studie som tar for seg primær-, sekundær- og tertiærlitteratur knyttet til enkeltindivider som begår terrorhandlinger. Studien tar utgangspunkt i å se på opphav, historikk, bruk og begrepsinnhold på ulike termer som benyttes til å beskrive fenomenet; deriblant «lone wolf»-terrorisme, «soloterrorisme» og «lone actor»-terrorisme.

Hovedresultatet i masteravhandlingen er utviklingen av et generisk begrepssystem i flere nivåer og ulike kategorier, fristilt fra de elementene som bidrar til begrepsmessige uklarheter. Begrepssystemet er en hybrid av egenutviklede termer og definisjoner, samt kategorier utviklet av andre. Definisjonen på «soloterrorisme» er ment å skille terrorhendelser utført av ett enkeltindivid fra terrorhendelser begått av flere personer i samarbeid. Underkategoriene «gruppetilskrevet soloterrorisme», «bevegelsestilskrevet terrorisme» og «idiosynkratisk terrorisme» er ment å bidra til en mer nyansert beskrivelse av ulike former for soloterrorisme. De egenutviklede termene og definisjonene er som følger:

Soloterrorisme: De tilfeller der en enkelt person gjennomfører eller har som målsetning å gjennomføre en terrorhandling, og hvor personen er alene om terrorforsettet knyttet til de planleggende, forberedende og utøvende handlingene.

Gruppetilskrevet soloterrorisme: En terrorhandling utført av en soloterrorist, hvor gjerningspersonens forsett har utspring i et idelogisk fellesskap og handlingen tilskrives en spesifikk gruppe eller organisasjon. Bevegelsestilskrevet soloterrorisme: En terrorhandling utført av en soloterrorist, hvor gjerningspersonens forsett har utspring i et idelogisk fellesskap, men hvor handlingen ikke tilskrives en spesifikk gruppe eller organisasjon.

Idiosynkratisk soloterrorisme: En terrorhandling utført av en soloterrorist, og hvor gjerningspersonens forsett har utspring i en individuelt utviklet ideologi.

 Masteravhandlingen diskuterer og plasserer to konkrete eksempler i hver underkategori. Eksemplene er brukt for å utdype og tydeliggjøre innholdet i definisjonene og underkategoriene, samt illustrere hvordan inndelingskriteriene i det generiske begrepssystemet brukes for å plassere en terrorhandling i en spesifikk kategori. Avhandlingen har ikke hatt som formål å identifisere felles karakteristika på soloterrorister eller indikatorer som kan bidra til å identifisere potensielle soloterrorister. Masteravhandlingen og begrepssystemet bør derfor anses som et mulig utgangspunkt for videre forskning på detaljnivå.«

Avhandlinga kan du lese i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |