Hopp til innhold

Ny artikkel fra Steinar Fredriksen i PIA

Steinar Fredriksen har skrevet artikkelen «Polititjenestepersoners og privatpersoners adgang til å benytte straffeprosessuelle tvangsmidler» i Tidsskrift for strafferett. Artikkelen kan du lese i fulltekst i PIA.

Sammendrag:

Politiet skal etter politiloven § 2 bl.a. opprettholde offentlig orden og sikkerhet og avdekke og forfølge straffbare forhold, jf. nr. 1 og 3. Når disse oppgavene utføres er det ofte behov for å bruke tvangsinngrep som etter legalitetsprinsippet, jf. Grunnloven § 113, krever hjemmel i lov. De to regelsettene som særlig hjemler slike politiinngrep er inngrepshjemlene i politiloven kapittel II, som gjelder ved ivaretakelse av orden og sikkerhet (ordenstjeneste), og straffeprosesslovens tvangsmiddelbestemmelser, som gjelder ved etterforskning av straffbare forhold, jf. lovens fjerde del. Etter politiloven er det den enkelte polititjenesteperson som avgjør om vilkårene for å bruke inngrep i ordenstjenesten er oppfylt, jf. § 4. Etter straffeprosesslovens regler er derimot avgjørelsesmyndigheten fordelt på flere organer: Retten, påtalemyndigheten eller, unntaksvis, politiet. Denne oppgavefordelingen gjør det nødvendig å skille mellom vilkår for bruk av tvangsmiddel og vilkår vedrørende hvem som tar avgjørelsen om bruk. Disse to gruppene av vilkår er det vanlig å omtale som henholdsvis materielle og formelle vilkår for bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler.

Artikkelen leser du i PIA.

Les mer om Steinar på hans faglige profil.

Publisert: - Sist oppdatert: |