Hopp til innhold

Å beherske juridisk metode

I rapporten «Å beherske juridisk metode» ser Frederik Barth blant annet på hvordan namsmannfullmektiger med noen unntak, baserer seg på sin egen forståelse av rettsregelen som gjelder, og at dette kan utgjøre en rettssikkerhetsrisiko.

Sammendrag:

Frederik Barth Prosjektet beskriver hvordan namsmannsfullmektiger finner frem til hvordan rettsregler skal forstås. Undersøkelsen viser at de i stor grad kun forholder seg til sin egen og kollegers forståelse av lovteksten. Andre sentrale rettskildefaktorer som høyesterettspraksis og forarbeider trekkes sjelden inn. Dette kan utgjøre en rettssikkerhetsrisiko.

Det er ikke noe markert skille i rettskildebruken mellom dem som tidligere har gjennomgått studiemoduler i tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning og de øvrige saksbehandlerne.

Også opplæringstilbudet ved tiltredelse er undersøkt. Det er mangelfullt og tilfeldig. Sett hen til at namsmannens virksomhet kan gripe alvorlig inn overfor svake grupper i samfunnet bør saksbehandlingen kvalitetssikres. Det foreligger ingen krav om å ha gjennomgått studiemoduler ved Politihøgskolen for å kunne virke som namsmannsfullmektig. De tre lensmennene som deltar i undersøkelsen, og som er namsmenn i sine distrikter, uttrykker vanskeligheten med å følge med i rettsutviklingen.

Som et tiltak for å styrke saksbehandlernes ferdigheter ble det iverksatt et e-læringsstudium i juridisk metode. Tilbakemeldingene fra studentene sier at de bruker kunnskap og ferdigheter ervervet i studiet. Oppbyggingen og gjennomgangen av studiet er beskrevet da det kan vise seg å være en nyttig pilot for å lage tilsvarende studietilbud innenfor saksområdene som omfatter namsmannsfunksjonen.

Rapporten leser du i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |