Hopp til innhold

Holmboe og Myhrer i Tidsskrift for strafferett

Bilde av Morten Holmboe og Tor-Geir myhrer
ARTIKKELFORFATTERE: Morten Holmboe (t.v) og Tor-Geir Myhrer har publisert artikler i Tidsskrift for strafferett.
Artiklene fra «Tidsskrift for strafferett» er nå lagt åpen tilgjengelig for alle i vårt digitale arkiv, PIA.

«Unødig ventetid ved ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: Påtalemyndighetens ansvar for saksflyten»
av Morten Holmboe:

Sammendrag: «Etterforsking av et straffbart forhold skal skje så raskt som mulig (straffeprosessloven § 226 siste ledd). Dette gjelder særlig når lovbryteren er ung. I slike saker er det ekstra uheldig om saken trekker ut i tid, siden tilværelsen endrer seg raskt for unge mennesker. Straffens individualpreventive virkning svekkes, og straffereaksjonen kan forstyrre rehabiliteringen hvis den kommer lang tid etter lovbruddet. I saker der lovbryteren var under 18 år på gjerningstiden, skal derfor en straffesak som hovedregel påtaleavgjøres innen seks uker fra ungdommen ble mistenkt (straffeprosessloven § 249 annet ledd).»

«Kan politiet formane en mistenkt om å forklare seg?»
av Tor-Geir Myhrer:

Sammendrag: «Straffeprosessloven § 93 annet ledd om adgangen til å gjøre siktede oppmerksom på at unnlatelse av å forklare seg kan tillegges vekt i hans/hennes disfavør ved bevisvurderingen, gjelder etter ordlyden bare ved rettslige avhør. Det er likevel reist spørsmål om bestemmelsen også kan anvendes ved utenrettslige politiavhør, og riksadvokaten har i et rundskriv fra 2016 om politiavhør lagt til grunn at bestemmelsen gir uttrykk for et mer alminnelig prinsipp. Artikkelen drøfter det nasjonale rettskildemessige grunnlaget for å gi strpl. § 93 annet ledd et slikt utvidet anvendelsesområde, og konkluderer med at grunnlaget for dette er heller svakt. Artikkelen ser også på spørsmålet i lys av kravet om rettferdig rettergang og uskyldspresumsjonen i EMK art. 6.»

Publisert: - Sist oppdatert: |