Hopp til innhold

Non-technical sources of errors when handling digital evidence within a criminal investigation

Forside masteroppgave
Nina Sundes masteroppgave
Når digitale bevis inngår i etterforskningen av straffbare forhold, utgjør de ikke-tekniske feilkildene en trussel mot den nødvendige kvaliteten, og til sist rettssikkerheten? Dette er tema for Nina Sundes masteroppgave.

Digitale bevis er relevante i så godt som alle straffesaker. I likhet med andre typer bevis, tjener de hensikten å etablere sakens udiskuterbare fakta. De belyser også mistenktes motivasjon og hensikt med å begå den kriminelle handlingen som etterforskes. Spektret av tekniske feil og usikkerhetsmomenter med digitale bevis er grundig behandlet i litteraturen mens dette studiet rettet seg mot de ikke-tekniske feilkildene som kan påvirke det potensielle digitale beviset som etterforskes i en straffesak.

Analysen av de innsamlede data viste at straffesaksetterforskning skjedde innenfor Dataetterforskningsprosessen. Det var behov for etterforskningsfaglig kompetanse i identifikasjons-, analyse- og presentasjonsfasen. Etterforskning av digitale bevis ble gjennomført av dataetterforskere med politi- eller sivil bakgrunn.

Dataetterforskningsprosessen og etterforskningssyklusen danner fundamentet i  studiet, og diskuteres i relasjon til relevant etterforskningsfaglig relevant teori og metodikk. Juridisk teori, samt teori fra etterforskningsmetoder, rettspsykologi og dataetterforskning blir brukt for å besvare forskningsspørsmålet

Samarbeidet under etterforskning av digitale bevis ble regnet som mest vellykket når dataetterforsker ble involvert på et tidlig stadium i etterforskningen, og inkludert i etterforskningsteamet. Eksemplene fra deltakerne viste at andre viktige faktorer for godt samarbeid i etterforskning av digitale bevis var klart lederskap og adekvat allokering av ressurser. 

Masteroppgaven er skrevet på engelsk og levert i programmet Experience-based Master in Digital Forensics and Cybercrime Investigation (MISEB) som er et samarbeid mellom NTNU og Politihøgskolen. 

Masteroppgaven er tilgjengelig i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |