Hopp til innhold

Første master i etterforskning ved PHS

Forsiden av masteroppgaven
FORSIDEN: av Heidi Beckmann-Smeruds masteroppgave
Heidi Beckmann-Smerud er første student ut til å fullføre en erfaringsbasert master i etterforskning ved Politihøgskolen med oppgaven: "Siktedes rettssikkerhet under initialfasen av
etterforskningen i festrelaterte voldtekter".

Sammendrag:
Denne oppgaven retter søkelyset mot siktedes rettssikkerhet i etterforskningen av festrelaterte voldtekter, og hvilke faktorer som kan medvirke til at politiet pågriper og sikter en voldtektsanmeldt uten tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Dette inkluderer en redegjørelse og vurdering av juridiske, herunder straffeprosessuelle, bevisteoretiske og menneskerettslige hensyn, sosiale, beslutningspykologiske, fenomenologiske og polititaktiske hensyn.

I denne oppgaven har jeg videre undersøkt etterforskernes tanker, erfaringer og meninger knyttet til etterforskningen av disse sakene, det innbefatter etterforskernes egne betraktninger knyttet til ivaretakelsen av siktedes rettssikkerhet.

Det er gjennomført semistrukturerte intervjuer av til sammen ni informanter, fem etterforskere og fire påtalejurister. Informantene har også besvart en casestudie med to ulike, fiktive hendelsesforløp. Fem av informantene jobber spesialisert med seksualforbrytelser, mens de fire resterende informantene jobber ved kriminalvakta.

Datamaterialet viser at informantene har ulike refleksjoner og tanker knyttet til festrelaterte voldtekter som fenomen. Refleksjonene knytter seg til flere aspekter, men en manglende motivasjon for sakene er gjentakende. Datamaterialet viser også utfordringer med bruk av etterforskningsplan som verktøy i etterforskningen. Utfordringene relaterer seg til tiden informantene bruker på å utarbeide en etterforskningsplan, på hvilket tidspunkt i etterforskningen den blir opprettet og påtalejuristens manglende involvering. Oppgavens hovedfunn knytter seg til betydningen av det innledende avhøret av fornærmede. Datamaterialet viser at politiet sjeldent gjør etterforskningsskritt for å undersøke fornærmedes pålitelighet i forkant av en pågripelse. Videre bærer det innledende avhøret av fornærmede preg av å være en fri forklaring, uten at politiet stiller tilstrekkelig med utdypende eller kritiske spørsmål. Som et resultat av dette er et helt sentralt spørsmål hvorvidt siktede i etterforskningen av festrelaterte voldtekter blir tilstrekkelig ivaretatt etter straffeprosessuelle regler og menneskerettigheter spesielt.

Les hele oppgaven i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |