Hopp til innhold

Bruk av evalueringer og læring på politiets operasjonssentral

Bilde av forfatteren
FORFATTER: Marie Berglund presenterer sin masteroppgave.
Marie Berglund har nylig fullført en mastergrad i politivitenskap. Tema for oppgaven er bruk av evalueringer og læring på politiets operasjonssentral.

Forfatterens sammendrag:
Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som ser på bruk av evalueringer og læring på politiets operasjonssentral. Formålet med oppgaven er å få mer kunnskap om hvordan ansatte ved operasjonssentralen forstår begrepet evaluering, hvordan evalueringer gjennomføres og hvordan læring som følge av evalueringer oppleves.

Masteroppgaven har følgende problemstilling: Hvordan erfarer ansatte ved politiets operasjonssentral bruk av evalueringer i daglig tjeneste med henblikk på læring?

Studien baserer seg på semistrukturerte dybdeintervjuer. Det er intervjuet fem informanter, som alle er ansatt på en av politiets operasjonssentraler i Norge. Intervjumaterialet er analysert og deretter drøftet opp mot relevant evalueringsteori, læringsteori og tidligere forskning.

Funn viste at det ikke foreligger en felles definisjon av begrepet evaluering. Det er variasjon i innholdet som kan føre til misforståelser om hva evalueringer er, og hvordan de skal gjennomføres. Likevel fremstår formålet for evalueringer som læring. Det fremkommer videre noe mangel på bevissthet og kompetanse rundt metode, mål og evalueringskriterier for evalueringer.

Bruk av evalueringer i daglig tjeneste virker å være utbredt, men det er i stor grad lite systematiske evalueringer som gjennomføres. Oppdrag som har læringspotensial og som antas kan skje igjen, egner seg for evaluering. Ledelse av evalueringer for operasjonssentralens vedkommende, antas å være best egnet med interne eller interne-eksterne evaluatorer som sikrer at evalueringene oppleves nyttige.

Læringsutbyttet ved evalueringer oppleves som stort, og det har betydning for utviklingen den enkelte har. På en operasjonssentral hvor man utfører mye praktisk arbeid er mange erfaringer å regne som tause. For å få omgjort taus kunnskap til eksplisitt kunnskap, kan evalueringer benyttes. Bevissthet rundt læring, holdninger og et godt praksisfellesskap er viktig for videre utvikling. Det som er avgjørende for å videreformidle kunnskap er deling. Det fremkommer mangel på systematisk deling av læring, og det er tilfeldig om man fanger opp resultater fra andres evalueringer.

Les hele oppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |