Hopp til innhold

Om «Politimetoder i endring»

De siste tiårene har politimetoder gjennomgått store endringer, ikke minst på grunn av digitalisering, nye krav til beredskap og at politiet skal håndtere fremtidige risikoer og trusler.

Kriminalitetsforebygging og etterforskning har tradisjonelt vært atskilte politimetoder. I dag forventes det at politiet er i forkant og arbeider både proaktivt og reaktivt mot en rekke lovbrudd. 

For å skaffe seg kunnskap om framtidige, planlagte og pågående lovbrudd får politimetoder som etterretning, proaktiv etterforskning, kriminalitetsanalyser og overvåkning større betydning i politiets virksomhet.

«Politimetoder i endring» utforsker den økende sammenvevingen av metoder som tas i bruk før og etter at lovbrudd har funnet sted. Dette gjøres gjennom studier av en rekke empiriske caser, som arbeidsmarkedskriminalitet, ungdomskriminalitet, vinningskriminalitet, økonomisk kriminalitet, kunst- og kulturminnekriminalitet, MC-kriminalitet, menneskehandel og illegal ulvejakt.

Det er et mål for prosjektet å være tett på endringer som skjer. Nærpolitireformens vekt på digitalisering, profesjonalisering, spesialisering, samarbeid, og etterretning undersøkes derfor ut fra pågående prosjekter. Nye politimetoder reiser dilemmaer og spørsmål som angår politiets rolle i samfunnet i bred forstand. Prosjektet vil utforske dilemmaer og spørsmål som oppstår ut fra bruk av nye politimetoder, den nye rollen til politiet i samfunnet og utvisking av skiller mellom proaktive og reaktive politimetoder. 

Det finansieres av Norges Forskningsråd under programmet «Strategiske høgskoleprosjekter» og Politihøgskolen. 

Prosjektet vil bidra med ny empirisk kunnskap og teoriutvikling på et felt som er lite utforsket. Dette er viktig for utdanningen av et høyt kvalifisert politi. Prosjektet skal pågå fram til 2021.

Publisert: - Sist oppdatert: |