Hopp til innhold

Opptakstatistikk

Statistikk for opptak til bachelor i politiutdanning.

Søkerstatistikk

ÅrstallSøkere totaltMennKvinnerKvinner i %Antall tatt opp
1995 2980       250
1996 3295       384
1997 3165       432
1998 2582       432
1999 2076       248
2000 1868 1197 671 35,9 240
2001 1768 1162 606 34,3 240
2002 1942 1293 649 33,4 240
2003 2023 1298 725 35,8 240
2004 2399 1567 832 34,7 288
2005 2265 1494 771 34,0 360
2006 1961 1307 658 33,5 360
2007 1889 1174 715 37,9 432
2008 1990 1204 786 39,5 432

 

Fra 2009 ble Politihøgskolen en del av Samordna opptak. Dette medførte at søknadsprosessen ble omgjort. Søkertall fra og med 2009 kan derfor ikke direkte sammenliknes med tidligere år.

 

ÅrstallSøkere totaltSøkere
1.pri
Menn
(totalt / 1.pri)
Kvinner
(totalt / 1.pri)
Kvinner i %
(totalt / 1.pri)
Antall tatt opp
2009 3423 2851 2098 /
1859
1325 / 992 38,7 / 34,8 552
2010 3844 3220 2438 / 2127 1406 / 1093 36,6 / 33,9 720
2011 3369 2760

2073 /
1789

1296 /
971
38,4 /
35,1
720
2012 3442 2733

 2069 / 1731

1373 / 1002

39,88 /
36,63

720
2013 4052 3233

2399 / 2030 

1653 / 1203

 40,79 / 37,21

729
2014 4229 3318

 2453 / 2034

1776 / 1284

 42,0 / 38,7

719
2015 5107 3958

 2851 / 2337

2256 / 1621

44,2 / 40,9 

720
2016 5663 4522

3183 / 2693 

2480 /
1829

43,8  / 40,4  

 717
2017 4874 3763

2641 / 2173 

2233 / 1590

45,8 / 42,3 

730
2018 4706 3398 2451 / 1913     2255 / 1485 47,9 / 43,7  554

* Av totalt antall søkereSøkere fordelt på kjønn

Årstall Søkere totaltMenn Kvinner Kvinner i prosent
2000 1868 1197 671 35,9
2001 1768 1162 606 34,3
2002 1942 1293 649 33,4
2003 2023 1298 725 35,8
2004 2399 1567 832 34,7
2005 2265 1494 771 34,0
2006 1965 1307 658 33,5
2007 1889 1174 715 37,9
2008 1990 1247 743 37,3
2009* 2851 1859 992 34,8
2010* 3220 2127 1093 33,9
2011* 2760 1789 971 35,1
2012* 2733 1731 1002 36,63
2013* 3233 2030 1203 37,21
2014* 3318 2034 1284 38,70
2015* 3958 2337 1621 40,9
2016* 4522 2693 1829 40,4
2017* 3763 2173 1590 42,3
2018* 3398 1913 1485 43,7

 * førsteprioritetssøkere

 

Kvinner tatt opp

Årstall Antall kvinner tatt oppKvinner tatt opp i prosent
1996 104 27,3
1997 121 28,0
1998 117 27,3
1999 98 34,6
2000 68 28,4
2001 78 32,6
2002 82 34,2
2003 85 35,4
2004 96 33,5
2005 132 36,4
2006 116 32,6
2007 161 37,2
2008 145 33,6
2009 216 39
2010 252 35
2011 260 36,1
2012 297 41,2
2013 280 38,4
2014 284 39,5
2015 316 43,9
2016 305 41,7
2017 337 46,2
2018 256 46,2


Søkere med etnisk minoritetsbakgrunn

ÅrstallAntall søkereAntall tatt opp
1993 28 0
1994 47 3
1994* 56 7
1995 47 9
1996 47 8
1997 52 8
1998 35 9
1999 38 5
2000 32 8
2001 38 10
2002 40 4
2003 73 7
2004 80 13
2005 88 7
2006 79 9 (3 kvinner)
2007 105 29 (7 kvinner)
2008 134 29 (6 kvinner)
2009 88 32
2010 93 22
2011 131 25 (8 kvinner)
2012 94 29 (14 kvinner)
2013 170 35 (12 kvinner)
2014 171 39 (13 kvinner)

* Ekstraordinært opptak for søkere med minoritetsbakgrunn

Tallene for søkere med etnisk minoritetsbakgrunn er frem til og med 2014 basert på ikke anonym egenrapportering ved søknad til opptak.

Ny målemetode fra 2015
I opptaket i 2015 innførte Politihøgskolen ny metode for å kartlegge antall studenter med etnisk minoritetsbakgrunn.

Både målemetode, begreper og spørsmålsstillinger ble endret fra og med 2015. Tall til og med 2014 kan derfor ikke sammenlignes med undersøkelser utført fra og med 2015.

Studentene som er tatt opp ved høgskolen besvarer en anonym undersøkelse om bakgrunn. Denne er basert på Statistisk sentralbyrås kategorier om innvandringsbakgrunn, og undersøkelsen spør også om samisk tilhørighet (urbefolkningen) og tilhørighet til nasjonale minoriteter. Politihøgskolen legger til grunn at en slik undersøkelse gir et riktigere bilde enn ved bruk av tidligere metode. Nedenfor presenteres den totale andelen søkere med minoritetsbakgrunn (gruppene innvandringsbakgrunn, urbefolkningen og nasjonale minoriteter). Hvor mange av studentene som tilhører gruppen innvandringsbakgrunn fremgår i egen kolonne i tabellen.

Andel nye studenter med minoritetsbakgrunn  
2015 (svarprosent 58% - N = 428/720) 12,2%
2016 (svarprosent 75% - N = 538/717) 11,9%
2017 (svarprosent 76% - N = 556/730) 14,0%

 

År                                 Andel nye
studenter med minoritetsbakgrunn    
Andel nye
studenter med innvandringsbakgrunn 
2015 (svarprosent 58% - N = 428/720) 12,2% 10,6%
2016 (svarprosent 75% - N = 538/717) 11,9% 11,0%
2017 (svarprosent 76% - N = 556/730) 14,0% 12,6%

Hovedfunn 2016
Høsten 2016 ble det utført en ny undersøkelse, disse tallene kan sammenlignes med 2015. Hovedfunnet er at tallene fra 2015 bekreftes, og i 2016 er svarprosenten enda høyere enn året før. Hovedtallene i undersøkelsen 2016 er som følger (tall fra 2015 i parentes):

  • 11 % (10,6) oppgir å ha innvandringsbakgrunn. I undersøkelsen som ble gjort i 2015 var det i alt 27 personer (6, 5%) som var norskfødte med en utenlandskfødt forelder. 10 av de 27 hadde en forelder med landbakgrunn utenfor Norden og Nord-/Vest-Europa. I 2016 var dette tallet 33 personer (6,1%). Av disse hadde 16 en landbakgrunn utenfor Norden og Nord-/Vest-Europa.

I tillegg fremkommer følgende i utvalget:

  •  0,4 % (1,2) oppgir å ha samisk tilhørighet 
  • 0,6 % (0,4) oppgir å tilhøre nasjonale minoriteter

Undersøkelsen er representativ, med hensyn til svarprosent, kjønn og aldersfordeling. I 2015 svarte 58 % av studentene, i 2016 svarte 75 %. Disse to undersøkelsene er sammenlignbare.

Sist oppdatert: |