Hopp til innhold

Ny arbeidsform for Politihøgskolens opptaksnemnder

Denne våren endres arbeidsprosessen rundt opptaket til Politihøgskolen noe. Personlighetstest, gruppeøvelse og strukturert individuelt intervju tas nå i bruk for å vurdere søkernes egnethet.

- Selv om vi endrer arbeidsprosessene noe, og innfører noen nye verktøy, er det fremdeles egnethet til politiyrket og evnen til å gjennomføre en bachelroutdanning som er det helt sentrale, sier rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad. 

- Politihøgskolen arbeider kontinuerlig med utvikling av sine arbeidsprosesser, og da er det naturlig også å se på muligheter for forbedring av opptaket.

Seks kompetanser legges til grunn for å vurdere egnethet
Bakgrunnen for innføringen av de nye vertøyene er at egnethet for opptak nå blant annet skal vurderes ut fra seks sentrale kompetanser:

1. Samhandling – Samarbeider godt med andre. Er støttende, empatisk og kommuniserer muntlig og skriftlig på en tydelig og forståelig måte.

2. Åpenhet og inkludering – Viser imøtekommenhet og respekt overfor personer med annen bakgrunn, seksuell orientering, kjønn, religion og hudfarge enn seg selv. Er aktivt inkluderende, utforskende og gir alle like muligheter.

3. Modenhet – Er bevisst egen styrke, svakhet og utviklingspotensial. Viser motivasjon og engasjement, og er kunnskapssøkende. Fremstår som trygg, tillitskapende og viser selvkontroll i krevende situasjoner.

4. Handlekraft – Fremstår som ansvarlig og initiativrik. Er strukturert og systematisk i sin tenkning. Gjør selvstendige vurderinger, viser mot og besluttsomhet.

5. Integritet – Fremstår som saklig og upartisk.  Evner å handle i tråd med etiske retningslinjer.

6. Analytisk evne – Viser læringsevne og innsikt i komplekse spørsmål. Er reflektert og gjør rasjonelle vurderinger.

Så hva er annerledes i år?
De fysiske testene og legesjekken forblir som før. Utfylling av egenerklæring og intervjuform slik vi kjenner den bortfaller. Fra nå av skal alle som har bestått fysisk test og legesjekk gjennom personlighetstest, en gruppeøvelse og et strukturert individuelt intervju - der alle får lik vurdering. Totalt vil hver kandidats personlige egnethet bli vurdert av nemnda i ca to timer.

Hvorfor gjøres dette?
- Med utgangspunkt i rammene som er satt i våre styringsdokumenter mener vi at de nye arbeidsformene er velegnet til å velge ut fremtidens politi. De er også velegnet til å teste ut personlig egnethet på bakgrunn av de seks kompetansene vi nå legger til grunn. En høgskole må til enhver tid utvikle kvaliteten på sine arbeidsprosesser. De nye arbeidsformene gjør nettopp dette og sikrer høy inntakskvalitet, avslutter Skulstad.

Publisert: - Sist oppdatert: |