Hopp til innhold

Bruken av barnehus øker

I dag fremla NOVA og Politihøgskolen evalueringen av barnehusordningen. Funnene viser at ordningen er bra for barn og at både barn og pårørende opplever møtet med barnehuset som positivt.

Funnene viser også at både barn og pårørende setter pris på de tilrettelagte omgivelsene og gir de barnehusansatte et godt skussmål. I tillegg opplever barna møtet med politiet som positivt, de får sagt det de ønsker i avhøret og de aller fleste følte det også som bra etterpå.

Barna selv trekker fram måten de er blitt møtt på og utformingen av barnehuset som det mest positive med barnehuset. Det gjennomgående svaret er at «barnehus er bra for barn». 

Bruken øker
Siden etableringen av barnehusene i 2007, har bruken av barnehusene til dommeravhør økt. I 2011 ble det gjennomført 1605 dommeravhør og 73 andre avhør (politiavhør) ved barnehusene som inngår i evalueringen.

Evalueringen kommer i to rapporter som til sammen utgjør ”Barnehusevalueringen 2012.” Delrapport 1 er utarbeidet av Politihøgskolen og NOVA og delrapport 2 er utarbeidet av NOVA. Samlet gir rapportene en bred presentasjon av hvordan den norske barnehusmodellen fungerer - sett fra ulike perspektiver og fra ulike aktørers side.

Utfordringer

Forskerne påpeker imidlertid at ikke alle barnehusene blir brukt like mye, og at lang reisevei kan være en utfordring. Det bør dessuten vurderes om den rettsmedisinske undersøkelsen fortsatt bør skje på barnehusene.

Samlet sett ble 69 prosent av alle dommeravhør med barn gjennomført i barnehus i 2011. Tall fra barnehusene viser samtidig at det varierer i hvor stor grad politidistriktene bruker barnehusene til avhør: mellom 93 og 43 prosent for de ulike barnehusene. Bruken varierte også betydelig mellom politidistrikt som tilhørte samme barnehus.

Fristene for dommeravhør som er fjorten dager, er heller ikke oppnådd.

De to rapportene:

Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 1
Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2

Barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse

Av Elisiv Bakketeig (NOVA), Mette Berg (PHS), Trond Myklebust (PHS) og Kari Stefansen (NOVA)

En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte

Av Kari Stefansen, Tonje Gundersen og Elisiv Bakketeig (alle NOVA)

NOVA Rapport 9/12

Kontaktperson: Kari Stefansen, tlf. 22 54 12 00, e-post:

PHS Forskning 2012:6

Kontaktperson: Trond Myklebust, e-post:

Politihøgskolens pressevakt: 488 87 934

Publisert: - Sist oppdatert: |