Hopp til innhold

En krevende lederutfordring

22. juli-kommisjonens konklusjoner betyr at politiet må gjennomføre mange og massive endringer, skriver Rune Glomseth og Terje Aaserud fra PHS. Innlegget sto på trykk i Dagbladet 24. september.

Lederskap, holdninger og kultur er sentrale temaer i Gjørv-rapporten. Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere styrker egne og organisasjonens grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap. Dette arbeidet vil innebære mange og komplekse utfordringer for politiledere over tid. Rapporten og debatten har skapt et kraftig endringstrykk. Det blir flere og omfattende endringsprosesser samtidig. Samtidig må lederne sørge for daglig drift.

Kulturendring
Kulturen må endres, sier rapporten. Det blir tidkrevende og vil fordre endringskapasitet og ledelse. Norsk forskning, Øyum, 2006, viser sentrale trekk ved gode endringsledere.

Hun er energibygger, gjennomfører prosessen uten å slite ut ansatte, uten å gjøre dem usikre og demotiverte. Hun informerer, er buffer mot kaos. Hun fokuserer på tid, prioriterer og tar ansvar. Hovedstrategien er involvering og medvirkning.

Ledere er viktig når kultur skal endres. Politiledere må ha god kunnskap om kultur og hvordan den skapes og endres. De må forstå organisasjons- og profesjonskulturen i politiet. Disse utgjør etatens dypstrukturer. De er sterke og styrer atferd. Politiforskning har vist at kulturen i politiet påvirker endring, kunnskapsdeling, ytelse og resultatoppnåelse. Ledere kan påvirke kultur gjennom væremåte, prioriteringer og handlinger. Kulturendring i politiet er spesielt krevende.

Et overordnet spørsmål er hvilket politi vi skal ha. En politistudie er nødvendig for å utvikle et moderne norsk politi. Den bør fokusere på organisering og ledelse, kapasitet, kompetanse og utstyr samt ressursbehov.

Rapportens konklusjoner betyr at politiet må gjennomføre mange og massive endringer. Endringsprosessene vil foregå samtidig. God ledelse blir avgjørende. Stabilitet blant lederne og spesielt i den øverste lederposisjonen blir spesielt viktig.

Anbefaler ekstern ekspertgruppe
I tillegg til å bruke kunnskap om god ledelse av endringsprosesser som nevnt over, og iverksette en politistudie, anbefaler vi at Politidirektoratet knytter til seg en tung ekstern ekspertgruppe fra fagfeltet organisasjon og ledelse. Endelig bør et forskningsprogram knyttes til politiledelse, organisering, kultur og endring. Disse tiltakene vil samlet bidra til økt endringskapasitet i politiet. Og viktigst blir lederne og deres ledelse av endringsprosessene sentralt og lokalt.

Publisert: - Sist oppdatert: |