Hopp til innhold

Politihøgskolen vil sikre kunnskapsutvikling

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo og Politianalysens leder Arne Røksund
POLITIANALYSEN: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo fikk overlevert Politianalysen onsdag 19. juni. Her sammen med Politianalysens leder Arne Røksund. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Seks distrikter, en strukturreform og en kvalitetsreform. Endringer kan møte norsk politi og Politihøgskolen (PHS) dersom politianalyseutvalget får det som de vil.

- Utvalget har avgitt en grundig analyse med klare anbefalinger som gir grunnlag for gode diskusjoner om videreutvikling av norsk politi, sier rektor Håkon Skulstad. - Politiet kan ikke se bort fra kunnskapsgrunnlaget analysen gir oss. Analysen vil måtte medføre endringer.

Utvalget anbefaler at det gjennomføres to reformer i norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform.  

- Som høgskole har PHS vært gjennom kvalitetsreformen i høyere utdanning. Vi ser frem til, og vil aktivt bidra i den kommende kvalitetsreformen i politiet.

Rapporten vektlegger betydningen av kunnskap og kompetanse for å endre politiet.

- Politihøgskolen synes dette er svært viktig. Vi skal fortsette å spille en sentral rolle som etatens kunnskapsutvikler og kunnskapsleverandør, sier Skulstad.

Restrukturering av særorgan foreslått
I tillegg til den omfattende beskrivelsen av ulike strukturer mener utvalget det også bør gjennomføres en restrukturering av særorganene.

Etter utvalgets vurdering er det nødvendig å legge en mer prinsipiell tilnærming til grunn for organiseringen av politiets særorganfunksjoner. Det er derfor nødvendig å etablere et tydeligere kriteriesett for hva som er et særorgan, og hva som er en administrativ støttefunksjon. Grunnkriteriet for et særorgan bør være politiets løsing av kjerneoppgavene, i motsetning til støttefunksjoner som for eksempel utdanning, FoU, anskaffelser og IKT mener utvalget.

Bør vurdere PHS sitt styre
Utvalget anbefaler at nødvendigheten og hensiktsmessigheten av dagens styringsmodell for Politihøgskolen, med eget styre, vurderes. Utvalget ser ikke at dagens ordning legger godt nok til rette for en god og helhetlig styring av alle sider ved Politihøgskolen sin virksomhet. Det vil være viktig, spesielt for å sikre en bedre strategisk kompetansestyring i politiet, at Politidirektoratet gis en mer direkte rolle i styringen enn hva dagens ordning legger opp til.

- Politihøgskolen er viktig for norsk politi. Det skal vi fortsatt være. De premissene som ligger til grunn for Politihøgskolen som høgskole sikrer kunnskapsutviklingen i politiet. Dette vil vi være svært opptatt av å få fram i høringssvaret vi nå skal skrive, sier Skulstad

- At en høgskole blir oppfattet som en støttefunksjon kan nok av mange oppfattes som provoserende sier assisterende rektor, Nina Skarpenes. - Jeg legger ikke skjul på at jeg mener omtalen av PHS sin rolle kunne ha vært annerledes. Forslaget om å fjerne høgskolestyret opplever jeg som noe bekymringsfullt. Høgskolestyret har en viktig kvalitetssikringsfunksjon og sikrer PHS de samme rammeforutsetninger som andre profesjonshøgskoler. Politihøgskolen utdanner for et av velferdsstatens viktigste yrker. Det er derfor svært viktig å hegne om høgskolens faglige autonomi. Analysen understreker på en rekke områder viktigheten av kompetanse og kunnskapsfokus. Her er Politihøgskolen, og de premissene en høgskole må være tuftet på, garantisten for å lykkes.

Publisert: - Sist oppdatert: |