Hopp til innhold

Store forskjeller i bruk av forsvarlig makt

I studien «Politiets trening på bruk av fysisk makt» viser politioverbetjent Aun Hunsager Andresen at det er store forskjeller i ferdighetsnivået blant polititjenestefolk – og at disse forskjellene er problematiske for norsk politi.

- Med politiets rammer for bruk av makt følger klare forventinger om hvordan denne makten skal utøves. Politifolk skal anvende makt på en måte som sikrer lavt skadepotensiale, og de skal kun anvende den makten som er nødvendig sier politioverbetjent Aun Hunsager Andresen, og fortsetter:

- Funnene fra studien tilsier at man ikke kan påregne en noenlunde ensartet praksis på dette område, i strid med det samfunnet etter alt å dømme forventer.

Aun forteller at bakgrunnen for denne studien strekker seg tilbake til 2010 da kollega Anders Lohne Lie publiserte en studie av de operatives ferdigheter i bruk av fysisk makt.

- Et av hovedfunnene til Lie var at 60 prosent av mannskapene villet strøket på skolens ferdighetstest i bruk av makt. Tanken har vært å bygge videre på disse funnene for å få mer kunnskap om i hvilken grad vedlikeholdstreningen gir mannskapene anvendbare ferdigheter, sier Hunsager Andresen.

Studien til Aun har fokus på treningseffekt, men tar også mål av seg å si noe om årsaker til de funnene som ble gjort. I tillegg har den fokus på mulige konsekvenser av ulikt ferdighetsnivå blant politiets mannskaper.

Telle timer eller sette klare ferdighetsmål?
- Målet er at disse funnene skal bidra til en endring rundt krav til ferdighet, men også hvilke perspektiver vi har rundt politiets trening. Politietaten må enes om hvilke ferdighetsnivå en polititjenesteperson skal ha, og hvilken trening som skal til for å oppnå dette, sier Aun.

- I tillegg er det et viktig funn er at tjenestemenn med mer enn 5 års erfaring presterer svakere enn de yngre. Det er bekymringsfullt at denne gruppen i gjennomsnitt ikke engang kan pågripe en person forsvarlig når vedkommende står rett opp og ned – og ikke gjør motstand.

Politioverbetjenten forteller at opplæringen i bruk av makt på PHS har blitt vesentlig endret de siste årene. Men funnene viser at dette ikke kommer de til gode som har fått en mangelfull grunnopplæring. På dette område svikter systemet i vedlikeholdstreningen.

Metode
Treningseffekten har blitt kartlagt gjennom et eksperiment. To distrikter har blitt testet. Det ene distriktet har trent mer enn den pålagte vedlikeholdstreningen, mens det andre distriktet har fungert som et kontrolldistrikt der man utelukkende har gjennomført vedlikeholdstreningen som er pålagt. I tillegg er det samlet inn data fra spørreskjemaer. Utvalgene har svart på spørsmål, og i tillegg har det blitt stilt en del spørsmål til øvrige operative i de to distriktene.

- Eksperimentet viser at begge grupper har hatt en merkbar treningseffekt, men ekstratreningen har ikke hatt noen merkbar effekt utover den pålagte treningen, forteller Hunsager Andresen og fortsetter:

- Eksperimentet viser at det var store forskjeller mellom distriktene, men dette skyldes i hovedsak at det ene distriktet har en høy andel eldre tjenestepersoner. Studien viser at de med mer enn fem år i tjenesten presterer svakere enn gruppen med de yngre - uavhengig av distrikt. I gjennomsnitt har ikke gruppen av eldre et ferdighetsnivå som på en forsvarlig måte kan anvendes i operativt politiarbeid.

Les hele rapporten

Publisert: - Sist oppdatert: |