Hopp til innhold

Fredriksen ute med boken Ordensjuss

ORDENSJUSS: Førsteamanuensis Steinar Fredriksen ute med ny publikasjon. FOTO: Gyldendal Juridisk.
Førsteamanuensis Steinar Fredriksen ved Politihøgskolen, og politiadvokat Kai Spurkland i Oslo politidistrikt, har nylig publisert boken Ordensjuss på Gyldendal Juridisk.

Boken presenterer regelverket for et av politiets hovedarbeidsområder, nemlig det operative arbeidet for å sikre offentlig ro og orden og borgernes trygghet. Politiets myndighets- og maktutøvelse for å løse ordensmessige oppgaver blir også beskrevet.

Sentralt står politilovens generelle bestemmelser om politiets myndighetsutøvelse samt de enkelte inngrepshjemlene, slik som reglene om visitasjon og innbringelse, samt inngrepssituasjonene, inngrepsmåtene og politiets adgang til å bruke fysisk makt.

Ordensjussen har berøringspunkter mot andre rettsområder, særlig strafferetten og straffeprosessen. Forholdet mellom de ulike regelsettene og deres til dels overlappende formål og anvendelsesområde drøftes og klargjøres. I tillegg har boken en samling av praktiske eksempler fra virkeligheten, hvor det illustreres ulike måter regelsettene krysser hverandre på i den praktiske tjenesteutførelsen.

Steinar Fredriksen

NY BOK: Steinar Fredriksen er ute med ny bok om ordensjuss sammen med Kai Spurkland.

Kombinerer praksis og teori
Boken beskrives som en kombinasjon av teoretiske og praktiske eksempler som setter leseren i stand til å anvende politilovens inngrepshjemler, og til å begrunne anvendelsen etter politiloven og forstå de rettssikkerhetshensyn som politiloven bygger på, samt vurdere politiets handlinger opp mot grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

«Ordensjuss» er først og fremst skrevet for politistudenter, og vil for disse være pensum i første og tredje studieår, men boken vil også ha stor relevans for polititjenestepersoner, politijurister og jusstudenter.

Les mer om Steinar Fredriksen på hans faglige profil.

Publisert: - Sist oppdatert: |