Hopp til innhold

Anbefaler videreføring av «hybridmodellen»

Forsiden av rapporten
RAPPORT: Utvalget omtaler Politihøgskolen som selve navet i en etat som skal være kunnskapsbasert, og mener skolen er en kritisk suksessfaktor for fag- og etikkutformingen i politiet.
Rapporten «Styring av Politihøgskolen - Utfordringer, dilemmaer og modeller» anbefaler ikke store endringer i styringsmodellen, men fokuserer på en videreføring av hybridmodellen.

I etterkant av Politianalysen ble det i regi av Politidirektoratet satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på Politihøgskolens tilknytning og styringsform inn mot politietaten, arbeidsgruppen har vært ledet av Per Sefland.

Utvalget anbefaler ikke store endringer i dagens styringsmodell, men understreker at den må være robust og bærekraftig. Det er et krav at styringsmodellen sikrer mål- og resultatoppnåelse, er resultateffektiv og at den skaper tillit.

Utdrag fra rapporten
14.1 Videreføre hybridmodellen

Utvalget har gjennom sitt arbeid kommet frem til at en hybrid modell i størst mulig grad vil tilfredsstille kravene som utvalget har satt til en fremtidig styringsmodell.

  1. Styringsmodellen må rendyrke entydige styringslinjer mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og Politihøgskolen.
  2. Styringsmodellen må gi Politihøgskolen handlingsrom i samsvar med de kravenesom følger av universitets- og høyskoleloven og virksomhetsstyringen som utves av Politidirektoratet.
  3. Styringsmodellen skal sikre en helhetlig og god faglig styring som både ivareta politiets langsiktige kunnskaps- og kompetansebehov og samtidig Politihøgskolens faglige autonomi innen rammene av den akademiske friheten.
  4. Styringsmodellen må legge til rette for et langt bedre samspill på alle nivåer internt ved Politihøgskolen, mellom Politihøgskolen og Politidirektoratet og høgskolens interesser.

Les hele rapporten på politi.no

Publisert: - Sist oppdatert: |