Hopp til innhold

Ny utdanning mot økonomisk kriminalitet

Ivar Husby og Reene Nilsen
INVITERER TIL BEDRE KONTROLL: Seksjonsleder Ivar Husby (t.v) og prosjektleder Reene Nilsen ved Politihøgskolen inviterer nå kontrolletater og politi inn til en ny utdanning for å bekjempe økonomisk kriminalitet.
Politihøgskolen iverksetter nå en ny utdanning som skal gjøre kontrolletatene og politiet bedre rustet til å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Studieplanen ble godkjent i høgskolestyret i desember 2015, og etter noe ytterligere utredninger mellom ulike departementer og etater er nå finansiering og fordeling avklart for de neste tre årene. Nye stillinger utlyses om kort tid, og parallelt vil studieinnhold og planer for gjennomføring utvikles. 

Kontroll og samarbeid
Studiet har fått navnet «Utdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet». Bærebjelker i det nye studiet er å heve kompetansen i kontrolletatene - og bedre samarbeidet mellom disse og politiet. Målgruppen er ansatte i Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, NAV kontroll, Skatteetaten, Tolletaten og politiet.

Studiet vil være på 15 studiepoeng, og blir gjennomført som en kombinasjon av nettbasert læring og samlinger over hele landet. Deltakerne må levere både en individuell oppgave og en gruppeoppgave som arbeidskrav, før en skriftlig individuell hjemmeeksamen. Planen er oppstart med en pilot fra høsten 2017, og 100 deltakere på full skala utdanning i 2018. 

Den vedtatte studieplanen er tydelig når det gjelder formålet med den nye utdanningen: 

Formålet med utdanningen er å gjøre kontrolletatene og politiet bedre kvalifisert til å bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom høynet kompetanse og styrket samarbeid.

Krever økt kompetanse
Økonomisk kriminalitet defineres i studieplanen som et samlebegrep for en rekke lovbrudd som primært er rettet mot næringslivet og offentlig sektor. I slike saker er det sjelden noen personlig fornærmet, og det foreligger ikke noe åsted i tradisjonell forstand. 

Det pekes også på kompleksiteten og grensekryssende strukturer som ofte er involvert i økonomisk kriminalitet, noe som brukes bevisst for å gjøre det vanskelig og ressurskrevende å avdekke og etterforske sakene. Mange saker kan i første instans avdekkes under kontrolletatenes kontroll og tilsyn, og dette gjør at både disse etatene og politiet har stor nytte av felles og økt kompetanse på saksfeltet. Det henvises også til Norges internasjonale forpliktelser, Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet fra 2011 - 2014  og Strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 2015. 

Bedre etterforskning
- Økt tverrfaglig kompetanse er et mål - det samme gjelder en videre utvikling av samarbeidet i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Men vi skal også huske på at et styrket arbeid fra kontrolletatene vil kunne avdekke mer - og samtidig gi politiet et bedre utgangspunkt når det gjelder den videre etterforskning av sakene. Kontrolletatene vil dessuten få et bedre grunnlag til å vurdere om sakene skal følge det sivilrettslige- eller strafferettslige sporet, sier seksjonsleder Ivar Husby ved Politihøgskolen.  

Han fremhever også det steget i tverretatlig samarbeid som det nye studiet innebærer.

- Her får vi nå en utdanning i regi av Politihøgskolen som har klare målgrupper utenfor etaten, vi gjør felles sak for å løfte kompetansen på et viktig fagområde. Vi har allerede åpninger for ansatte utenfor etaten i noen øvrige utdanninger - og vil tilbyr noen kurs også utenfor politiet. Men her er den brede rekrutteringen og samarbeidet selve kjernen i studiet, det er også verdt å merke seg, sier Ivar Husby.

Publisert: - Sist oppdatert: |