Hopp til innhold

Ny læring mot seksuelle overgrep

Utdanningene ved Politihøgskolen er i stadig utvikling. Det gjelder også på området etterforskning og seksuelle overgrep.

TV2 formidlet mandag 19. september en kritikk av endringer som er innført ved Politihøgskolens bachelorutdanning, og nye oppslag har nådd flere medier og sosiale medier, fra 26. september. Det kan fremstå som om studentene nå har en svekket undervisning på det viktige fagområdet seksuelle overgrep, men svaret er heller at undervisningen er endret.    

Tidligere kunne studentene i siste år på bachelorutdanningen velge et fordypningsfag (ett av 10 valgfag) i seksuelle overgrep, på seks studiepoeng. Ca. 15 prosent av studentene valgte akkurat dette. Men det innebærer da også at ca. 85 prosent valgte noe annet. Fra høsten 2016 har Politihøgskolen erstattet disse 10 ulike valgfag innen etterforskning med en annen modell. Vold- og seksuallovbrudd er ett av fem kriminalitetsområder som nå er prioritert i fagplanen innen etterforskning, for alle studenter.

Endring kan være nødvendig
Etterforskning skal styrkes. Vi skal ha alle studentene opp på et enda bedre nivå. Fordypningsfagene kopieres ikke inn i grunnutdanningen, men kjernekunnskapen tas med, og i sum vil våre studenter i fremtiden få en bedre og mer helhetlig opplæring. Det gjelder også hvordan håndtere seksuelle overgrep og voldtekter. Etterforskning utgjør nå 44 studiepoeng totalt i utdanningen, en økning på tre poeng, det er praktisk talt en fjerdedel av bachelorgraden på 180 studiepoeng.

Vi satser nå mer på Politiarbeid på stedet, nyutdannet politi skal kunne gjøre mer - bedre - umiddelbart. Oppdraget på stedet kan være et seksuelt overgrep eller en voldtekt. Da er sporsikring og første samtale eller avhør helt avgjørende. Verktøyene læres på flere måter: Kriminalteknikk, avhør, psykologi, juss, kommunikasjon og konflikthåndtering, og gjennom ytterligere flere innganger gjennom tre års utdanning.

Digitalt politiarbeid er innført, og faget er utvidet fra fire til 10 studiepoeng. Nyutdannet politi skal kunne arbeide digitalt, også med tanke på kunnskap og metoder mot overgrep på nettet og sporsikring på nett. 

Studentenes bacheloroppgave er endret og utvidet. Tidligere måtte denne skrives på tema Forebyggende politiarbeid - nå kan alle fagområder velges, inkludert etterforskning og seksuelle overgrep. Oppgaven er utvidet fra seks til 10 studiepoeng, og her ligger nå en utvidet valgmulighet til også å gå dypere inn i for eksempel voldtekt eller andre typer seksuelle overgrep. Hvordan studentene velger vil de neste studieårene vise, men muligheten er absolutt til stede, og styrket, for studenter som er ekstra opptatt av temaet vold- og seksuelle overgrep.    

Utdanning skal, og må, være i utvikling. Det innebærer også at forelesninger tas ut og nye kommer inn, pensum oppdateres og endres. Det er stort engasjement rundt våre utdanninger, og det er bra. Vi kan sikkert også bli enda flinkere til å formidle de endringene vi foretar, og nye mål som settes. Det er ikke alltid like lett i kortfortmat. Vi tar også med oss engasjement og innspill på veien, det er nå vi skal utarbeide det faglige nøyaktige innholdet i den nye modellen. 

Generalist og spesialist
Bachelorutdanningen er en generalistutdanning med mange fag og områder som studentene skal beherske. Grunnutdanningen skal i hovedsak forberede studentene på etterforskning i initialfasen. Som regel overlates ofte videre etterforskning til mer erfarne etterforskere, eller i hvert fall med bistand fra disse så fremt det er mulig. Våre nyutdannete generalister står godt rustet til å foreta etterforskning i initialfasen, og til å lære mer på veien, i samspill med den erfaringen de møter. Både før - og etter - ny modell. 

Det er dessuten viktig å minne om at videreutdanning er en nøkkel for å løfte norsk politi, også når det gjelder etterforskning. Politihøgskolen har hatt en omfattende satsing på etterforskning i våre videreutdanninger de siste årene, og det er et sterkt fokus også her på kunnskap og metoder mot seksuelle overgrep. Det siste året har vi også startet en egen erfaringsbasert master i etterforskning.

10 valgfag er erstattet med en annen modell på vår grunnutdanning. Etterforskning er styrket - nye metoder er utvidet, dette vil også kunne styrke innsatsen mot seksuelle overgrep og voldtekt. Der noen tidligere valgte en fordypning får nå alle en bedre tilnærming med verktøy og metode, men fortsatt med ytterligere muligheter for fordypning.

Området etterforskning skal styrkes i hele politiet. Politihøgskolen skal bidra til dette både gjennom vår bachelorutdanning og via våre videreutdanninger og mastertilbud. Det er summen av kunnskap og metode som skal løfte politiet.

Tor Tanke Holm
Assisterende rektor
Politihøgskolen

Publisert: - Sist oppdatert: |