Hopp til innhold

Innhold i utdanningen

Bachelorutdanningen starter med ett års studier ved Politihøgskolen. Deretter følger ett års praksis i et politidistrikt, før et avsluttende studieår på Politihøgskolen.

Utdanningen bygger på prinsippet om at nyutdannede polititjenestepersoner skal være generalister, jf. Stortingsmelding nr. 42 (2004-2005), samt Innstilling til Stortinget nr. 145 (2005-2006). En generalist er en tjenestepersoner som besitter grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i politiets forebyggende, kriminalitetsbekjempende og trygghetsskapende arbeid. I løsning av oppgavene skal generalisten ha kompetanse til å utføre politiarbeid på generalistnivå, foreta helhetsvurderinger og trekke inn relevant spesialkompetanse og samarbeidspartnere ved behov. En generalist må også evne å se sin egen praksis og sitt eget praksisfelt fra utsiden, for dermed å forstå dets sammemheng med samfunnet for øvrig. Generalisten skal ha utviklet grunnlag for fortsatt læring og utvikling gjennom utøvelsen av yrket. .

Fire kunnskapsområder

Studiet utgjør 180 studiepoeng og består av fire kunnskapsområder.

Se hele rammeplanen (PDF)

Se hele programplanen 2019-2022 (PDF)

Læringsutbyttebeskrivelser

Det skal være tett kobling mellom profesjonsfag, disiplinfag og praksisfelt. Politivitenskap skal stå sentralt. Erfarings- og forskningsbasert kunnskap, digital kompetanse og etikk skal være gjennomgående. Etter fullført og bestått bachelorgrad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, lover og regelverk, verktøy og metoder som er relevante for politiets profesjonsutøvelse
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for politiet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområder som er relevante for politiet
 • har kunnskap om politiets historie, tradisjoner, rolle, utøvelse av makt og myndighet, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om samfunnet, sosiale strukturer og sosiale prosesser som er relevant for profesjonsutøvelser

Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker politioppgaver gjennom bruk av relevante verktøy, teknikker og metoder
 • behersker politioppgaver gjennom kommunikasjon og konflikthåndtering
 • behersker politioppgaver som krever digital kompetanse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som bidrar til å avklare aktuelle problemstillinger og anvende dette i oppgaveløsningen
 • kan reflektere kritisk over alle sider ved egen profesjonsutøvelse og videreutvikle denne
 • kan anvende erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utføre politioppgaver på generalistnivå
 • kan håndtere profesjonsetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan håndtere kriminalitetsutfordringer i det digitale rom
 • kan håndtere kriminalitetsutfordringer over landegrenser
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger gjennom ulike uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med kollegaer og relevante aktører som ledd i utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser som har betydning for fremtidig politiarbeid 
 • kan utvikle sin egen kompetanse i et livslangt læringsperspektiv

Organisering og arbeidsmetoder

Studiet utgjør 180 studiepoeng, hvert studieår gir 60 studiepoeng. Det skal legges til rette for en god læringsprogresjon i kunnskapsområdene. I alle tre studieår skal det legges vekt på kobling mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. 

Studentene skal i tredje studieår skrive en bacheloroppgave som vektes til 15 studiepoeng. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å analysere både egen og politiets praksis ved bruk av forskningsbaserte kunnskapskilder. Politirollen og utøvelse av politiarbeid skal settes i sentrum for bacheloroppgaven. Gjennom et selvstendig, skriftlig arbeid skal studenten beskrive, reflektere, belyse, analysere og drøfte problemstillinger knyttet til et konkret fenomen eller til et rettslig tema i politiets hverdag. Politistudenten skal belyse en valgt problemstilling knyttet til egne erfaringer fra andre studieår, og analysere den ved hjelp av forskningsbasert litteratur og annen relevant litteratur. Det legges en vid forståelse av egne erfaringer til grunn. Erfaringsgrunnlaget kan romme både konkrete opplevelser i egen politipraksis, utfordringer i opplæringsenheten og utfordringer knyttet til politiets arbeid mer generelt.

Studenter på bachelor i politiutdanning må ha bestått minimum 45 studiepoeng første studieår før andre studieår kan gjennomføres. Andre studieår må være bestått før studenten kan påbegynne tredje studieår.

Studentene skal i studiet gis mulighet for samarbeid og utveksling med studenter ved politiutdanninger i andre land.

Vurdering

Vurderingsformene skal være varierte og gi grunnlag for å vurdere studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

Politihøgskolen benytter to ulike karakterskalaer.

 • Bestått/ikke bestått 
 • Bokstavkarakterer fra A til F. A til E er bestått, mens F er ikke bestått.

Vitnemål tildeles studenter som har fullført utdanningen med bestått resultat. I dette ligger at de har bestått alle eksamener og er egnet til tjeneste i politi- og lensmannsetaten.

Studenter som tildeles vitnemål er godkjent som Innsatspersonell i kategori 4. Politiets innsatspersonell er delt inn i kategorier etter kompetanse. Innsatspersonell gjennomfører årlig opplæring og trening i henhold til temaliste godkjent av Politidirektoratet. 

Sist oppdatert: |