Hopp til innhold

Egnethetsvurdering

Opptak til Politihøgskolen forutsetter at man blir funnet egnet. Egnethet vurderes av en opptaksnemnd, som bruker flere metoder for å vurdere om en søker er egnet eller ikke.

Vurdering av egnethet er en del av opptaksprøvene og blir gjennomført etter at søkeren har bestått fysiske tester.

Egnethet vurderes på bakgrunn av følgende seks kompetanser:

Åpenhet og inkludering
Viser respekt og nysgjerrighet overfor annerledeshet, og er aktivt inkluderende

Samhandling
Samarbeider godt med andre. Viser empati og gode kommunikasjonsferdigheter.

Modenhet
Fremstår som trygg, engasjert, tillitsskapende og viser selvkontroll i krevende situasjoner.

Handlekraft
En strukturert og besluttsom person som tar ansvar, gjør selvstendige vurderinger og viser mot.

Integritet
Evner å handle og opptre på en saklig måte, og ut fra høy etisk bevissthet. I vurderingen inngår eventuelle opplysninger fra politiets systemer og registre.

Analytisk evne
Viser evne til læring og til å se essensen i en kompleks fremstilling. Er reflektert og gjør rasjonelle vurderinger.

Praktisk gjennomføring

Egnethetsvurdering består av en gruppeøvelse og et individuelt intervju. I forkant av egnethetsvurderingen får søkere tilsendt PC-tester på e-post. Følgende fem PC-tester må gjennomføres:

Personlighetstest: Personlighetstesten er ment å skulle si noe om søkernes personlighet knyttet til samhandling, modenhet og handlekraft. I personlighetstesten blir søkeren bedt om å beskrive seg selv gjennom et sett med påstander. Deretter får søkeren en tilbakemelding av resultatet.

Sårbarhetstest: Sårbarhetstesten er ment å skulle si noe om søkerens sårbarhet knyttet til kompetansen integritet. I sårbarhetstesten blir søkeren bedt om å beskrive seg selv ved å vurdere hvor godt forskjellige påstander passer for søkeren sammenlignet med andre mennesker.

Språktest: Språktesten kartlegger søkerens evne til å finne relevant informasjon i en tekst, og bruke denne informasjonen til å svare riktig på spørsmål.

Norsktest: Norsktesten undersøker språkflyt, ordforråd og staving.

Logisk tenkning: Logisk tenkningstesten kartlegger søkerens evne til å finne riktig løsning på en problemstilling ut ifra en kjent regel.

Søkere som fullfører søknadsprosessen ved å sende inn obligatorisk dokumentasjon innen fristen 20. mars får tilsendt PC-tester på e-post.

PC-testene er obligatoriske, og må gjennomføres for at søkere skal få innkalling til fysiske tester.

Politihøgskolen forbeholder seg retten til å gjenta utvalgte PC-tester for vilkårlig utvalgte søkere, som et ledd i kvalitetssikring.
Slike stikkprøver vil bli gjennomført i tilknytning til de fysiske testene ved de ulike opptaksstedene. Søkere bør påregne en ekstra klokketime under opptaksdagen til eventuell retesting.

Vurdering hos opptaksnemnda

Gruppeøvelse: 5-8 søkere møtes og gjennomfører en oppgave. Opptaksnemnda gir instruksjon til oppgaven, og observerer søkerne under øvelsen. Gruppeøvelsen varer ca. 45 minutter.

Individuelt intervju: Etter gruppeøvelsen blir hver søker intervjuet av et av medlemmene i opptaksnemnda. Intervjuet varer i ca. 45 minutter og er basert på en standardisert manual, slik at prosessen blir så likt som mulig for alle.

Under intervjuet vil blant annet PC-testresultatene bli gjort kjent for søkeren. Når egnethet blir vurdert gjør opptaksnemnda en helhetsvurdering og ingen blir vurdert som egnet eller ikke egnet bare fordi de skårer høyt eller lavt på PC-testene. Testene sier ikke alene om en søker er egnet eller ikke.

Sist oppdatert: |