Hopp til innhold

Egnethetsvurdering

Opptak til Politihøgskolen forutsetter at man blir funnet egnet. Egnethet vurderes av en opptaksnemnd, som bruker flere metoder for å vurdere om en søker er egnet eller ikke.

Vurdering av egnethet er en del av opptaksprøvene og blir gjennomført etter at søkeren har bestått fysiske tester.

Egnethet vurderes på bakgrunn av følgende seks kompetanser:

Åpenhet og inkludering

Viser respekt og nysgjerrighet overfor annerledeshet, og er aktivt inkluderende

Samhandling

Samarbeider godt med andre. Viser empati og gode kommunikasjonsferdigheter.

Modenhet

Fremstår som trygg, engasjert, tillitsskapende og viser selvkontroll i krevende situasjoner.

Handlekraft

En strukturert og besluttsom person som tar ansvar, gjør selvstendige vurderinger og viser mot.

Integritet

Evner å handle og opptre på en saklig måte, og ut fra høy etisk standard. I vurderingen inngår eventuelle opplysninger fra politiets systemer og registre.

Analytisk evne

Viser evne til læring og til å se essensen i en kompleks fremstilling. Er reflektert og gjør rasjonelle vurderinger.

Praktisk gjennomføring

Egnethetsvurdering består av en gruppeøvelse og et individuelt intervju. I forkant av egnethetsvurderingen får søkere tilsendt PC-tester på e-post. 

Søkere som fullfører søknadsprosessen ved å sende inn obligatorisk dokumentasjon innen fristen 20. mars får tilsendt PC-tester på e-post.

PC-testene er obligatoriske, og må gjennomføres for at søkere skal få innkalling til fysiske tester.

Politihøgskolen forbeholder seg retten til å gjenta utvalgte PC-tester for vilkårlig utvalgte søkere, som et ledd i kvalitetssikring.
Slike stikkprøver vil bli gjennomført i tilknytning til de fysiske testene ved de ulike opptaksstedene. Søkere bør påregne en ekstra klokketime under opptaksdagen til eventuell retesting.

Vurdering hos opptaksnemnda

Gruppeøvelse

5-8 søkere møtes og gjennomfører en oppgave. Opptaksnemnda gir instruksjon til oppgaven, og observerer søkerne under øvelsen. Gruppeøvelsen varer ca. 45 minutter.

Individuelt intervju

Etter gruppeøvelsen blir hver søker intervjuet av et av medlemmene i opptaksnemnda. Intervjuet varer i ca. 45 minutter og er basert på en standardisert manual, slik at prosessen blir så likt som mulig for alle.

Under intervjuet vil blant annet PC-testresultatene bli gjort kjent for søkeren. Når egnethet blir vurdert gjør opptaksnemnda en helhetsvurdering og ingen blir vurdert som egnet eller ikke egnet bare fordi de skårer høyt eller lavt på PC-testene. Testene sier ikke alene om en søker er egnet eller ikke.

Sist oppdatert: |