Hopp til innhold

Egnethetsvurdering

Opptak til bachelor i politiutdanning forutsetter at man blir funnet egnet for opptak. Om en søker er egnet for opptak eller ikke vurderes av en av Politihøgskolens opptaksnemnder. Opptaksnemndene bruker flere metoder for å vurdere om søkerne er egnet.

Vurdering av egnethet er en del av opptaksprøvene og blir gjennomført etter at søkeren har bestått fysiske tester.

Egnethet vurderes på bakgrunn av følgende seks kompetanser:

Åpenhet og inkludering
Viser respekt og nysgjerrighet overfor annerledeshet, og er aktivt inkluderende

Samhandling
Samarbeider godt med andre. Viser empati og gode kommunikasjonsferdigheter.

Modenhet
Fremstår som trygg, engasjert, tillitsskapende og viser selvkontroll i krevende situasjoner.

Handlekraft
En strukturert og besluttsom person som tar ansvar, gjør selvstendige vurderinger og viser mot.

Integritet
Evner å handle på en saklig og upartisk måte, har plettfri vandel og fremstår som skikket.

Analytisk evne
Viser evne til læring og til å se essensen i en kompleks fremstilling. Er reflektert og gjør rasjonelle vurderinger.

Praktisk gjennomføring

Egnethet vurderes ved hjelp av fem ulike PC-tester som søkeren gjennomfører hjemme. Søkere som ikke gjennomfører PC-testene vil ikke få innkalling til fysiske tester. Under opptaksprøvene vil egnethet videre vurderes ved en gruppeøvelse og et indiviuelt intervju.  

PC-testene inneholder 5 tester:

Personlighetstest: Personlighetstesten er ment å skulle si noe om søkernes personlighet knyttet til samhandling, modenhet og handlekraft. I personlighetstesten blir søkeren bedt om å beskrive seg selv gjennom et sett med påstander. Deretter får søkeren en tilbakemelding av resultatet.

Sårbarhetstest: Sårbarhetstesten er ment å skulle si noe om søkerens sårbarhet knyttet til kompetansen integritet. I sårbarhetstesten blir søkeren bedt om å beskrive seg selv ved å vurdere hvor godt forskjellige påstander passer for søkeren sammenlignet med andre mennesker.

Språktest: Språktesten kartlegger søkerens evne til å finne relevant informasjon i en tekst, og bruke denne informasjonen til å svare riktig på spørsmål.

Norsktest: Norsktesten undersøker språkflyt, ordforråd og staving.

Logisk tenkning: Logisk tenkningstesten kartlegger søkerens evne til å finne riktig løsning på en problemstilling ut ifra en kjent regel.

Søkere som sender inn obligatorisk dokumentasjon innen fristen 20. mars (og dermed fullfører søknadsprosessen) får tilsendt PC-tester på e-post. PC-testene er obligatoriske, og må gjennomføres for at søkere skal få innkalling til opptaksprøver (fysiske tester).

Politihøgskolen forbeholder seg retten til å gjenta utvalgte PC-tester for vilkårlig utvalgte søkere, som et ledd i kvalitetssikring.
Slike stikkprøver vil bli gjennomført i tilknytning til de fysiske testene ved de ulike opptaksstedene. Søkere bør påregne en ekstra klokketime under opptaksdagen til eventuell retesting.

Vurdering hos opptaksnemnda

Gruppeøvelse: 5-8 søkere møtes og gjennomfører en oppgave. Opptaksnemnda gir instruksjon til oppgaven, og observerer søkerne under øvelsen. Gruppeøvelsen varer ca. 45 minutter.

Individuelt intervju: Etter gruppeøvelsen blir hver søker intervjuet av et av medlemmene i opptaksnemnda. Intervjuet varer i ca. 45 minutter og er basert på en standardisert manual, slik at prosessen blir så likt som mulig for alle.

Under intervjuet vil blant annet PC-testresultatene bli gjort kjent for søkeren. Når egnethet blir vurdert på den enkelte kandidat, gjør opptaksnemnda en helhetsvurdering av mange ulike ting, og ingen blir vurdert som egnet eller uegnet bare fordi de skårer høyt eller lavt på testene. Testene sier kun noe om noen konkrete evner, ikke noe om hvor egnet en søker er funnet samlet sett.

Sist oppdatert: |