Hopp til innhold

Slik gjennomfører du opptaket

Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan du søker opptak til bachelor i politiutdanning og hvordan opptaksprosessen foregår.

Endringer fra og med opptaket 2018 - nye forutsetninger for innkalling til opptaksprøver

Det forutsettes som tidligere at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med opptaket i 2018 kun være søkere med høyest konkurransepoengsum pr. 1. mars som innkalles til opptaksprøver.

For at karakterforbedringer skal kunne inngå i poengsummen man konkurrerer om plass til opptaksprøver med, må forbedringene være gjort innen 1. mars, og dokumentert innen 20.mars. Det gjøres oppmerksom på at poenggrensen for å delta på opptaksprøvene ikke er kjent, da det vil avhenge av antall søkere og deres konkurransepoengsummer.

Gjensøkerordningen avvikles fra og med opptaket i 2018
De siste årene har Politihøgskolen som følge av høye søkertall hatt kapasitetsutfordringer ved opptaksprøvene. Politihøgskolen innførte derfor en ordning hvor søkere som bestod opptaksprøvene året før, men som ikke fikk tilbud om studieplass, slapp å gjennomføre opptaksprøvene på nytt. Som følge av ny forskrift om opptak til bachelorutdanningen har Politihøgskolen nå mulighet til å regulere antallet søkere som innkalles til opptaksprøver. Gjensøkerordningen avvikles derfor fra og med opptaket i 2018. Dette betyr at alle søkere i 2018 må gjennomføre opptaksprøver.

Les mer om opptaksprøvene her.

1. Registrer nettsøknad i perioden 1. februar - 1. mars

Søknad til bachelor i politiutdanning registreres via nettsøknad på Samordna opptak sine nettsider. Registrering forutsetter elektronisk identifisering, for eksempel via BankID/BankID på mobil eller MinID .

Registrering av elektronisk søknad kan gjøres i perioden 1. februar - 1. mars hvert år.

Vi minner om at Bachelor i politiutdanning har en rekke opptakskrav. Vi anbefaler at søkere gjør seg kjent med disse i forkant av søknad.

2. Innsending av følgebrev og legeerklæring, og opplastning av dokumentasjon med frist 20. mars

I perioden etter at søknadsfristen har utløpt publiserer Samordna opptak et følgebrev i nettsøknaden. Følgebrevet finnes under «Meldinger», og publisering skjer ca. 10.mars. Politihøgskolen oppfordrer søkere til å gjøre klart alt av dokumentasjon mens man venter på at følgebrev publiseres.

Følgebrevet skal sendes til Politihøgskolen sammen med komplett utfylt legeerklæring og uttømmende og utvidet politiattest innen 20. mars. Adressen det skal sendes til står øverst på følgebrevet. Øvrig dokumentasjon kan lastes opp elektronisk i nettsøknaden.

Se «Følgebrev og vedlegg» for mer informasjon om hva som skal sendes sammen med følgebrevet, og hva som skal lastes opp i nettsøknaden innen fristen 20. mars.

3. Innsending av uttømmende og utvidet politiattest med frist 20.mars

Innsending av uttømmende og utvidet politiattest er et absolutt krav. Politiattest kan kun utstedes for spesifikke formål. Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester krever dokumentasjon på formål med politiattesten for å kunne utstede attest. Korrekt dokumentasjon er kvittering fra Samordna opptak på at man har søkt opptak til Politihøgskolen ("Kvittering: Søkt studier", som mottas i nettsøknaden hos Samordna opptak).

Søkere anbefales å søke om utvidet og uttømmende politiattest så raskt som mulig etter å ha søkt opptak. 

Politiattest skal sendes til Politihøgskolens opptakskontor innen 20.mars for at man skal kunne kalles inn til opptaksprøver. 

Politiattesten skal sendes til følgende adresse:

Politihøgskolen, opptak og rekruttering
Postboks 5027 Majorstua
0301 Oslo

4. Gjennomføring av PC-tester i april

Alle søkere som sender inn obligatorisk dokumentasjon innen fristen 20. mars, og som dermed fullfører søknadsprosessen, får tilsendt e-post med lenke til PC-testene i begynnelsen av april. PC-testene må gjennomføres innen fristen som oppgis i e-posten. PC-testene danner grunnlag for det individuelle intervjuet som er en del av egnethetsvurderingen, og å gjennomføre PC-testene er en forutsetning for å få innkalling til opptaksprøver.

Politihøgskolen forbeholder seg retten til å gjenta utvalgte PC-tester for vilkårlig utvalgte søkere, som et ledd i kvalitetssikring.
Slike stikkprøver vil bli gjennomført i tilknytning til de fysiske testene ved de ulike opptaksstedene. Søkere bør påregne en ekstra klokketime under opptaksdagen til eventuell retesting.

5. Innkalling til opptaksprøver i slutten av april

I slutten av april sender Politihøgskolen e-post med innkalling til opptaksprøver til søkere som dekker formelle opptakskrav, har gjennomført PC-testene, og har konkurrert seg til plass ved opptaksprøver. Innkallingen sendes ut etter ordinær arbeidstid. Muligheten for å melde seg på fysiske tester åpner i begynnelsen av mai. Ved påmelding til fysiske tester (valg av tid og sted) melder søkere seg opp etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Opptaksprøvene ved Politihøgskolen består av to deler:

1) Fysiske tester
2) Egnethetsvurdering

Fire opptakssteder
Det vil i 2018 arrangeres opptaksprøver i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Opptaksprøver i 2018 er planlagt i følgende periode:

Oslo: uke 19 - 26
Fysiske tester: uke 19 - 21 + uke 23
Egnethetsvurdering: uke 20 + uke 22 - 26

Bergen: uke 20 -  23
Fysiske tester: uke 20 - 21
Egnethetsvurdering: uke 20 - 23

Trondheim: uke 20 - 26
Fysiske tester: uke 20 - 22
Egnethetsvurdering: uke 20 - 26

Kristiansand: uke 24 - 26
Fysiske tester: uke 24
Egnethetsvurdering: uke 24 - 26

NB: Med forbehold om endringer.

Alle søkere som deltar på fysiske tester og består disse må påregne ventetid mellom fysisk test og egnethetsvurdering. Ventetiden vil være alt fra dager til uker.

6. Ettersendingsfrist 1. juli

Det er viktig å huske ettersendingsfristen 1. juli. Dette er fristen for å omprioritere studieønskene sine, i tillegg til fristen for ettersending/etteropplastning av dokumentasjon på forbedrede karakterer/tilleggspoeng. Vi minner om at kun søkere som har fått innkalling til opptaksprøver kan ettersende dokumentasjon på forbedring av karakterer/tilleggspoeng.

7. Hovedopptaket - ca. 20. juli

Søkere som får tilbud om studieplass i hovedopptaket har frist 24. juli på å registrere svar på dette tilbudet. Les mer om poenggrenser, rangering, tilbud og venteliste.

Sist oppdatert: |