Hopp til innhold

Slik gjennomfører du opptaket

Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan du søker opptak til bachelor i politiutdanning og hvordan opptaksprosessen foregår.

1. Registrer nettsøknad i perioden 1. februar - 1. mars

Søknad til bachelor i politiutdanning registreres via nettsøknad på Samordna opptak sine nettsider. Registrering forutsetter elektronisk identifisering, for eksempel via BankID/BankID på mobil eller MinID . Du kan lese om hvordan dine personopplysninger behandles på Samordna opptak sine nettsider.

Registrering av elektronisk søknad kan gjøres i perioden 1. februar - 1. mars hvert år.

Vi minner om at Bachelor i politiutdanning har en rekke opptakskrav. Vi anbefaler at søkere gjør seg kjent med disse i forkant av søknad.

2. Innsending av følgebrev og legeerklæring, og opplastning av dokumentasjon med frist 20. mars

I perioden etter at søknadsfristen har utløpt publiserer Samordna opptak et følgebrev i nettsøknaden. Dette skjer ca. 10. mars. Følgebrevet finnes under «Meldinger» i nettsøknaden. Politihøgskolen oppfordrer søkere til å gjøre klart alt av dokumentasjon mens man venter på at følgebrev publiseres.

Følgebrevet skal sendes til Politihøgskolen sammen med komplett utfylt legeerklæring, og uttømmende og utvidet politiattest innen 20. mars. Adressen det skal sendes til står øverst på følgebrevet. Øvrig dokumentasjon kan lastes opp elektronisk i nettsøknaden.

Se «Følgebrev og vedlegg» for mer informasjon om hva som skal sendes sammen med følgebrevet, og hva som skal lastes opp i nettsøknaden innen fristen 20. mars.

3. Innsending av uttømmende og utvidet politiattest med frist 20.mars

Innsending av uttømmende og utvidet politiattest er et absolutt krav. Politiattest kan kun utstedes for spesifikke formål. Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester krever dokumentasjon på formål med politiattesten for å kunne utstede attest. Korrekt dokumentasjon er kvittering fra Samordna opptak på at man har søkt opptak til Politihøgskolen ("Kvittering: Søkt studier", som mottas i nettsøknaden hos Samordna opptak).

Søkere anbefales å søke om utvidet og uttømmende politiattest så raskt som mulig etter å ha søkt opptak. 

Politiattest skal sendes til Politihøgskolens opptakskontor innen 20.mars for at man skal kunne kalles inn til opptaksprøver. Man kan gjerne sende politiattesten sammen med følgebrev og legeerklæring.

Politiattesten skal sendes til følgende adresse:

Politihøgskolen
Opptak og rekruttering
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

4. Gjennomføring av PC-tester i april

Alle søkere som sender inn obligatorisk dokumentasjon innen fristen 20. mars, og som dermed fullfører søknadsprosessen, får tilsendt e-post med lenke til PC-testene i begynnelsen av april. PC-testene må gjennomføres innen fristen som oppgis i e-posten. PC-testene danner grunnlag for det individuelle intervjuet som er en del av egnethetsvurderingen, og å gjennomføre PC-testene er en forutsetning for å få innkalling til opptaksprøver.

Politihøgskolen forbeholder seg retten til å gjenta utvalgte PC-tester for vilkårlig utvalgte søkere, som et ledd i kvalitetssikring. Stikkprøver vil bli gjennomført i tilknytning til de fysiske testene ved de ulike opptaksstedene. Søkere bør påregne en ekstra klokketime under opptaksdagen til eventuell retesting.

5. Innkalling til opptaksprøver i slutten av april

Det forutsettes som tidligere at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med opptaket i 2018 kun være søkere med høy nok konkurransepoengsum pr. 1. mars som innkalles til opptaksprøver.

For at karakterforbedringer skal kunne inngå i poengsummen man konkurrerer om plass til opptaksprøver med, må forbedringene være gjort innen 1. mars, og dokumentert innen 20.mars. Det gjøres oppmerksom på at poenggrensen for å delta på opptaksprøvene ikke er kjent, da det vil avhenge av antall søkere og deres konkurransepoengsummer.

I slutten av april sender Politihøgskolen e-post med innkalling til opptaksprøver til søkere som dekker formelle opptakskrav, har gjennomført PC-testene, og har konkurrert seg til plass ved opptaksprøver. Innkallingen sendes ut etter ordinær arbeidstid. Muligheten for å melde seg på fysiske tester åpner i begynnelsen av mai. Ved påmelding til fysiske tester (valg av tid og sted) melder søkere seg opp etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Opptaksprøvene ved Politihøgskolen består av to deler:

1) Fysiske tester
2) Egnethetsvurdering

Fire opptakssteder
Det ble i 2018 arrangert opptaksprøver i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Det er ikke avklart nøyaktig tidsrom for gjennomføring i 2019.

Opptaksprøver i 2018 ble gjennomført i følgende periode:

Oslo: uke 19 - 26
Fysiske tester: uke 19 - 21 + uke 23
Egnethetsvurdering: uke 20 + uke 22 - 26

Bergen: uke 20 -  23
Fysiske tester: uke 20 - 21
Egnethetsvurdering: uke 20 - 23

Trondheim: uke 20 - 26
Fysiske tester: uke 20 - 22
Egnethetsvurdering: uke 20 - 26

Kristiansand: uke 24 - 26
Fysiske tester: uke 24
Egnethetsvurdering: uke 24 - 26

Alle søkere som deltar på fysiske tester og består disse må påregne ventetid mellom fysisk test og egnethetsvurdering. Ventetiden kan potensielt være inntil flere uker.

6. Ettersendingsfrist 1. juli

Det er viktig å huske ettersendingsfristen 1. juli. Dette er fristen for å omprioritere studieønskene sine, i tillegg til fristen for ettersending/opplasting av dokumentasjon på forbedrede karakterer eller gir tilleggspoeng.

7. Hovedopptaket - ca. 20. juli

Søkere som får tilbud om studieplass i hovedopptaket har frist ca. 24. juli på å registrere svar på dette tilbudet. Les mer om poenggrenser, rangering, tilbud og venteliste.

Sist oppdatert: |