Hopp til innhold

Slik gjennomfører du opptaket

Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan du søker opptak til bachelor i politiutdanning og hvordan opptaksprosessen foregår.

Endringer fra og med opptaket 2018 - nye forutsetninger for innkalling til opptaksprøver

Det forutsettes som tidligere at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med opptaket i 2018 kun være søkere med høyest konkurransepoengsum pr. 1. mars som innkalles til opptaksprøvene.

Søkere som planlegger å forbedre karakterer fra videregående opplæring må derfor gjøre dette i løpet av høsten 2017. Dette for at karakterforbedringene skal kunne dokumenteres innen 1. mars og inngå i konkurransepoengsummen ved innkalling til opptaksprøver. Det gjøres oppmerksom på at poenggrensen for å delta på opptaksprøvene ikke er kjent, og vil avhenge av antall søkere.

1. Registrer nettsøknad i perioden 1. februar - 1. mars

Bachelor i politiutdanning har en rekke opptakskrav.

Søknad til bachelor i politiutdanning registreres via nettsøknad på Samordna opptak sine nettsider. Registrering forutsetter elektronisk identifisering, for eksempel via MinID eller BankID.

Registrering av elektronisk søknad kan gjøres i perioden 1. februar - 1. mars hvert år. 

2. Innsending av følgebrev og opplastning av dokumentasjon med frist 20. mars

Etter at søknadsfristen har utløpt 1. mars publiserer Samordna opptak et følgebrev i nettsøknaden. Følgebrevet finnes under «Meldinger», og publisering skjer i god tid før 20. mars. Politihøgskolen oppfordrer søkere til å gjøre klart alt av dokumentasjon mens man venter på at følgebrev publiseres.

Følgebrevet skal sendes til Politihøgskolen sammen med utfylt legeerklæring innen 20. mars. Adressen står på følgebrevet. Øvrig dokumentasjon kan lastes opp elektronisk i nettsøknaden.

Se «Følgebrev og vedlegg» for mer informasjon om hva som skal sendes med følgebrevet, og hva som skal lastes opp i nettsøknaden innen 20. mars.

3. Gjennomføring av PC-tester i april

Alle søkere som sender inn obligatorisk dokumentasjon innen fristen 20. mars, og dermed fullfører søknadsprosessen, får tilsendt e-post med lenke til PC-testene i begynnelsen av april. PC-testene må gjennomføres innen den frist som oppgis i e-posten. PC-testene danner grunnlag for det individuelle intervjuet (del av egnethetsvurderingen), og er en forutsetning for å få innkalling til opptaksprøver.

Politihøgskolen forbeholder seg retten til å gjenta utvalgte PC-tester for vilkårlig utvalgte søkere, som et ledd i kvalitetssikring.
Slike stikkprøver vil bli gjennomført i tilknytning til de fysiske testene ved de ulike opptaksstedene. Søkere bør påregne en ekstra klokketime under opptaksdagen til eventuell retesting.

4. Onsdag 26. april - innkalling til opptaksprøver

Onsdag 26. april sender Politihøgskolen innkalling via e-post til opptaksprøver, til søkere som dekker formelle opptakskrav og som har gjennomført PC-testene. Det forventes at innkallingen kommer etter ordinær arbeidstid. Muligheten for å melde seg på åpner torsdag 27. april kl. 10.00. Via innkalling gis søkere mulighet til å melde seg opp til fysiske tester (velge sted og tid) etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Opptaksprøvene ved Politihøgskolen består av to deler:

1) Fysiske tester
2) Egnethetsvurdering

Dersom du bestod opptaksprøver i 2015 eller 2016, skal du ikke gjennomføre disse på nytt

Søkere som i 2015 eller 2016 bestod både fysiske tester og egnethetsvurdering (og avla PC-tester), men som ikke ble tildelt studieplass, skal som hovedregel ikke gjennomføre opptaksprøvene på nytt i 2017. Dette gjelder kun søkere som avla PC-tester, bestod fysisk test og egnethetsvurdering i 2015 og 2016. Hvis det foreligger opplysninger om nye momenter som kan ha betydning for søkers egnethet, kan søker imidlertid bli innkalt til ny egnethetsvurdering.

Opptaksprosessen for øvrig skal følges på lik linje med andre søkere (sende følgebrev, legeerklæring osv.).

Søkere som ikke fikk opptak i 2015 eller 2016 på grunn av for lite konkurransepoeng, og som ikke har forbedret sin poengsum, bør vurdere om det er hensiktsmessig å søke i 2017. Dette fordi tendensen har vært at poenggrensene har økt litt hvert år.

Fire opptakssteder i 2017
På grunn av behov for løsninger som sikrer at alle søkere som har rett til å gjennomføre opptaksprøver sikres deltakelse, bestemte Politihøgskolen i forkant av opptaket i 2016 at Tromsø skulle midlertidig utfases som opptakssted.

Politihøgskolen  er avhengig av å opprettholde løsninger som samlet sett sikrer gjennomføring av opptaket. Politihøgskolen har med bakgrunn i dette besluttet at Tromsø heller ikke benyttes som opptakssted i 2017. Følgende steder vil derfor arrangere opptaksprøver ved opptak 2017: Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Politihøgskolen planlegger for følgende periode for opptaksprøver i 2017:

Oslo: uke 19 - 26
Fysiske tester: uke 19 - 22
Egnethetsvurdering uke 20 - 26

Trondheim: uke 20 - 26
Fysiske tester: uke 20 - 22
Egnethetsvurdering: uke 20 - 26

Bergen: uke 20 -  23
Fysiske tester: uke 20 - 21
Egnethetsvurdering: uke 20 - 23

Kristiansand: uke 24 - 26
Fysiske tester: uke 24 - 25
Egnethetsvurdering: uke 24 - 26

Politihøgskolen gjør oppmerksom på at det sannsynligvis vil komme endringer i periodene når søkertall og andre nøkkeltall i opptaket foreligger.

Alle søkere som deltar på fysisk test og består disse, må påregne ventetid på opptil flere dager/uker mellom fysisk test og egnethetsvurdering.

5. Innsending av uttømmende og utvidet politiattest

Innsending av uttømmende og utvidet politiattest er et absolutt krav. Søkere bruker innkallingseposten som grunnlag når de skal søke om uttømmende og utvidet politiattest.

Frist for innsending av uttømmende og utvidet politiattest er 9. juni. Attesten må være utstedt etter 26. april 2017. Politiattesten sendes til følgende adresse:

Politihøgskolen, opptak og rekruttering
Postboks 5027 Majorstua
0301 Oslo

Se politi.no for fremgangsmåte ved søknad om politiattest.

6. Ettersendingsfrist 1. juli

Det er viktig å huske ettersendingsfristen 1. juli. Dette er fristen for å omprioritere studieønskene sine, i tillegg til fristen for ettersending/etteropplastning av dokumentasjon på forbedrede karakterer/tilleggspoeng.

7. Hovedopptaket - ca. 20. juli

Søkere som får tilbud om studieplass i hovedopptaket har frist 26. juli på å registrere svar på dette tilbudet. Les mer om poenggrenser, rangering, tilbud og venteliste.

Sist oppdatert: |