Hopp til innhold

Introduksjon

Programmet er ment å bidra til et bredt rekrutteringsgrunnlag av framtidige kandidater til topplederstillinger i politiet. Programmet gir ikke studiepoeng.

Målgruppe

Ansatte i politi- og lensmannsetaten med relevant ledererfaring og lederutdanning, og som har ambisjoner om framtidige topplederstillinger i etaten.

Opptakskrav

Søkerne må:

 • Ha betydelig ledererfaring - som minimum kan antydes 5 års ledererfaring fra driftsenhetsnivå eller tilsvarende, og med lederansvar for minst 15 - 20 medarbeidere
 • Dokumentert resultatoppnåelse
 • Juridisk, politifaglig eller annen relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Tidligere lederutdanning vil bli vektlagt
 • Personlige forutsetninger
 • Høy motivasjon for en topplederstilling i etaten

Søknaden vil bli vurdert opp mot opptakskriteriene og skal inneholde et separat skriftlig notat (ca. 1 side) der kandidaten gjøre rede for egne personlige forutsetninger, motivasjon og mulige karriereplaner for framtidige topplederstillinger i etaten.

Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes Politihøgskolen (ikke tjenestevei).

Innhold

Programmet skal bidra til at deltakerne:

 • Utvikler bevissthet og kunnskap om sentrale verdier, rammer, krav og forventninger til utøvelse av toppledelse i politi- og lensmannsetaten
 • Forstår toppledelse i spennet mellom politikk og fag
 • Forstår betydningen av strategisk endringsledelse
 • Oppøver evne til kritisk refleksjon over eget lederskap i lys av teori og praktiske erfaringer
 • Blir bevisst egne styrker og utviklingsområder som leder

Med grunnlag i etatens ledelsesprinsipper og målsettingene ovenfor, vil programmet vektlegge fire hovedområder:

 • Topplederens rolle ut mot samfunnet (nasjonalt og internasjonalt)
 • Topplederens rolle i egen organisasjon
 • Topplederens rolle som relasjonsbygger
 • Topplederens egenutvikling

Organisering og arbeidsmetoder

Programmet gjennomføres med fire samlinger á tre dager. Det legges også opp til en studietur til utlandet med 3-4 dagers varlighet som del av programmet.

På samlingene blir det en veksling mellom ulike læringsformer som forelesninger, faglige diskusjoner, deltakerbidrag, øvelser og gruppeveiledning. I hjemmeperiodene mellom samlingene skal deltakerne arbeide med skriftlige oppgaver, litteraturstudier og praksistrening. Dette utgjør en vesentlig del av læringsarbeidet i programmet og deltakerne må derfor påregne en betydelig innsats også på egen fritid.

All informasjon og studieorganisering vil foregå via den elektroniske læringsplattformen It´s learning. Søkere må derfor ha tilgang til internett og kunne bruke slike nettbaserte verktøy.

Det er ingen kursavgift. Deltakerne vil bli avkrevet en egenandel på inntil kr 6000 i forbindelse med studieturen. Reisetilskudd i forbindelse med samlingene vil bli vurdert ut fra de totale kostnadsrammene.Utgifter til faglitteratur må dekkes av deltakerne selv.

Det forutsettes at deltakerne får permisjon med lønn for å delta på samlingene og studieturen. Eventuell øvrig støtte og tilretteleggelse fra deltakernes arbeidsgivere må avtales lokalt.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor/politioverbetjent Rune Glomseth, telefon: 23 19 98 35.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |