Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Søk opptak

Introduksjon

Endring og utvikling preger politiet som andre offentlige etater og livslang læring er vektlagt. For å kunne håndtere den økende mengde opplæring samfunnet og politietaten krever, er godkjente instruktører viktig. Politihøgskolen vurderer instruktørutdanningene som et av høgskolens viktigste bidrag til kompetanseheving i etaten.

Etterforskning er en av politiets kjerneoppgaver og et fagområde i stadig utvikling. For å sikre høy kvalitet, kortere saksbehandling og bedre utnyttelse av politiets ressurser, er det også viktig at politiets etterforskning er målrettet og har fokus på de rettslig relevante bevistema. Etatens evne til å løse etterforskningsoppgavene er av betydning for befolkningens opplevelse av trygghet og rettsikkerthet. Det er derfor av stor viktighet at politiet har høy etterforskningskompetanse.

Instruktørutdanningen er utarbeidet og tilrettelagt i forhold til de krav og utfordringer etterforskningsfeltet stiller. Utdanningen gir 20 studiepoeng.

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte og egnete tjenestepersoner som har eller er tiltenkt rollen som instruktør sentralt eller lokalt i etterforskning. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.
NB: Studieplanen er under revisjon. Kravet om en eventuell opptakstest vil forventelig bli fjernet. Det vil også trolig bli foretatt en nærmere presisering av hvilken alternativ formell kompetanse, som kan erstatte KREATIV og VEF.  For øvrig vil det ikke bli foretatt vesentlige endringer av struktur og innhold i studiet. Revidert studieplan vil formentlig bli lagt ut før søknadsfristen 15. april.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2018

1. samling: Uke 33 og 34 Oslo
2. samling: Uke 44 og 45 Oslo
3. samling: Formentlig februar/mars/april 2019, avhengig av hvilken VEF-samling den enkelte student skal følge. Nærmere om hvilke dager som er aktuelle, vil bli lagt ut så snart det er avklart.

Eksamen: Våren 2019

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Kjell Erik Eriksen, e-post , mobil 918 75044, eller

Høgskolelektor Anne Kathrine Hagen, e-post ,
mobil: 926 45 515

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |