Hopp til innhold

Innhold i Erfaringsbasert master i etterforskning

Studiet er organisert i syv emner som er integrert og bygger på hverandre. Til sammen utgjør emnene en erfaringsbasert mastergrad i etterforskning med et omfang på 90 studiepoeng.

Emne 6: Masteroppgaven (30 stp)
Emne 5: Prosjektdesign (5 stp)
Emne 4: Valgfrie emner (15 stp)
Emne 3: Etterforskningsprosessen (15 stp)
Emne 2: Forskningsmetoder (10 stp)
Emne 1: Etterforskning som fenomenområde (15 stp)

Modellen illustrerer organiseringen av det erfaringsbaserte mastergradsstudiet. Alle emnene er obligatoriske, med unntak av emne 4, valgfrie emner. Politihøgskolen tilbyr valgfrie emner, og studenter kan også etter nærmere avtale/søknad ta emner ved andre institusjoner i inn- og utland.       

Organisering og arbeidsmåter

Masterstudiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og har en normert studietid på 3 år.

De tre første emnene gjennomføres i løpet av første og andre semester. Emne 4, det valgbare emnet, og emne 5 er lagt til tredje og fjerde semester. I de to siste semestrene foregår det selvstendige arbeidet med masteroppgaven, emne 6. Studentene får oppnevnt en veileder som bistår i oppgaveprosessen.

Hvert studieår anslås til ca. 840 timers studiearbeid. Totalt er omfanget av studiet beregnet til et omfang av ca 2500 studietimer. Studiet omfatter deltakelse i undervisning, arbeid med oppgaver enkeltvis og i grupper, levering av arbeidskrav, litteraturstudier, eksamener og masteroppgaven.

I undervisningen gjennomføres forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det legges vekt på veiledning gjennom hele studiet, primært knyttet til arbeidskravene og masteroppgaven. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.

Arbeidskravene i det enkelte emnet må være godkjent før studentene får gå opp til eksamen i emnet. Alle eksamener i de obligatoriske emnene og det valgfrie emnet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Undervisningsspråket i masterutdanningen er hovedsakelig norsk, men en del av læringsmateriell og undervisning være på engelsk.

En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Som hovedregel vil emnene gjennomføres med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettbasert arbeid.

Det valgfrie emnet kan tas ved andre utdanningsinstitusjoner etter nærmere avtaler og innpasses i den erfaringsbaserte masterutdanningen i etterforskning.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |