Hopp til innhold

Emne 2: Forskningsmetode, 10 studiepoeng

Emnet handler om metoder i politiforskning. Det legges vekt på innføring i en kritisk og reflektert tilnærming til ulike informasjonskilder og datainnsamlingsmetoder.

Kunnskap

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

  • Kravene til en faglig problemstilling
  • Ulike typer forskningsdesign
  • Ulike datakilder
  • Relevante datainnsamlingsmetoder

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

  • Referere og kritisk analysere forskning
  • Beherske grunnleggende vitenskapelige metodebegreper
  • Formulere en problemstilling og skissere et forskningsdesign
  • Analysere og tolke data

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

  • Gjennomføre 2 forskningsøvelser
  • Innlevering av refleksjonsnotat fra begge øvelsene. Omfang 700-900 ord

Vurdering

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Omfang 2400 ord (+/- 10 %). Det benyttes en gradert karakterskala A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

Ca. 650 - 700 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |