Hopp til innhold

Emne 6: Masteroppgaven, 30 studiepoeng

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som skal vise forståelse, refleksjon og modenhet.

Studentene skal vise sin evne til analyse og drøftelse av en etterforskningsfaglig problemsstilling basert på tilgjengelig forskning og erfaring fra etterforskningsfeltet.

Studentene vil få oppnevnt en veileder som vil bistå i oppgaveprosessen. Det blir organisert felles samlinger i løpet av oppgaveperioden der aktuelle faglige og metodiske spørsmål blir tatt opp. Her vil studentene kunne drøfte det pågående arbeidet med egne masteroppgaver.

Forskning og utviklingsarbeid i og på politiet kan reise forskningsetiske problemstillinger som må avklares i samråd med veileder.

Kunnskap

Studentene har etter fullført masteroppgave inngående kunnskap om:

  • Krav til forsknings- og utviklingsarbeid, vitenskapelig teori og metoder innen etterforskningsfaget
  • Sammenhenger mellom problemstillinger, teorier og metoder
  • Sentrale problemstillinger, teorier og metodiske tilnærminger innenfor den valgte tematikken i masteroppgaven

Ferdigheter

Studentene kan etter fullført masteroppgave:

  • Vise selvstendighet, refleksjon og kritisk distanse i arbeidet
  • Analysere og kritisk vurdere foreliggende data
  • Presentere konklusjoner som samsvarer med problemstillingen og valgt metodikk
  • Reflektere kritisk og konstruktiv over gjeldende etterforskningspraksis
  • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Vurdering

Masteroppgaven leveres som en individuell skriftlig oppgave eller som en fellesoppgave for to studenter. Rammen for en individuell oppgave er 15 000 - 24 000 ord, og 24 000 - 30 000 ord for en fellesoppgave.

Studiet avsluttes med innlevering av masteroppgaven og en muntlig eksamen. Masteroppgaven må være bestått før studenten får fremstille seg til avsluttende muntlig eksamen. Muntlig eksamen er individuell og tar utgangspunkt i masteroppgaven og studentens presentasjon av sitt arbeid.

Det benyttes bokstavkarakterer etter en skala fra A til F, hvor A er høyeste karakter, E er laveste ståkarakter og F er ikke bestått. Det gis én samlet karakter der muntlig eksamen kan justere karakteren ett trinn opp eller ned.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |