Hopp til innhold

Innhold Nordisk master i politiledelse

Studiet er organisert i syv emner som er integrert i hverandre. Hvert av emnene er tett knyttet til praksis i norsk, dansk og svensk politi. Studiet inneholder 6 emner som til sammen gir 60 studiepoeng, og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
5. og 6. semester   Omfang    Ansvar
Emne 7: Masteroppgave   30 stp   Politihøgskolen
3. og 4. semester    
Emne 6: Forskningsmetode   10 stp   Politihøgskolen
Emne 5: Virksomhetsledelse   9 stp   Linnéuniversitetet
Emne 4: Endringsledelse   9 stp   CBS
1. og 2. semester    
Emne 3: Strategisk ledelse   9 stp   CBS
Emne 2: Kunnskapsledelse   9 stp   Linnéuniversitetet
Emne 1: Politiledelse i et
helhetlig perspektiv
  14 stp   Politihøgskolen

Til sammen utgjør emnene en erfaringsbasert mastergrad i politiledelse på 90 studiepoeng. 

Masterstudiet har en tydelig ledelsesmessig profil. Temaene dekker ulike aspekter av lederrollen. Gjennom en problemorientert tilnærming blir alle emnene integrert med praktiske problemstillinger fra polisiær virksomhet. Emnet politiledelse i et helhetlig perspektiv betraktes som et grunnleggende emne som vil gi et samlet bilde av sentrale tema i øvrige ledelsesfag. Politiledelse betraktes som ledelse utøvd i en politifaglig kontekst. Med kontekst forstås både institusjonell, kulturell, strukturell og politisk kontekst. 

Alle emner er obligatoriske. Det tas forbehold om endringer i studieplanen.

Organisering og arbeidsmåter

Nordisk master i Politiledelse er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene. Utdanningen har en normert studietid på tre år. Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlinger i studiet. Det er planlagt 15 samlinger. 

Emne 1, politiledelse i et helhetlig perspektiv, gjennomføres i første semester. Emne 2 og 3, kunnskapsledelse og strategisk ledelse gjennomføres i andre semester. Emne 4, endringsledelse, gjennomføres i tredje semester. Emne 5, virksomhetsledelse, gjennomgås i fjerde semester. Emne 6, forskningsmetode, knyttes tett til masteroppgaven, gjennomgås også i fjerde semester. I de to siste semestrene foregår det selvstendige arbeidet med masteroppgaven. Studentene får oppnevnt en veileder som bistår i oppgaveprosessen.

Hvert studieår anslås til ca. 840 timers studiearbeid, i alt ca. 2500 timer. Studiet omfatter deltakelse i undervisning, arbeid med oppgaver enkeltvis og i grupper, levering av arbeidskrav, litteraturstudier, eksamener og masteroppgaven.

I undervisningen gjennomføres forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det legges vekt på veiledning gjennom hele studiet, primært knyttet til arbeidskravene og masteroppgaven. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.

Arbeidskravene i det enkelte emnet må være godkjent (godkjent eller ikke godkjent) før studentene får gå opp til eksamen i emnet. Alle eksamener i de obligatoriske emnene og det valgfrie emnet må være bestått (karakterer A til F) før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Undervisningsspråket i masterutdanningen er norsk, dansk og svensk. Det kan også forekomme undervisning på engelsk. Litteratur og læringsmateriell vil også være på disse 3 språkene og engelsk. 

En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Som hovedregel vil emnene gjennomføres med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettbasert arbeid. 

Studieavgift

Samlet studieavgift på pr. student er kr 150.000.

Internasjonalisering

I løpet av de første to årene vil 30 prosent av undervisningen foregå i Danmark og 30 prosent i Sverige. I tillegg vil fire av syv emner ha fagansvarlige fra Danmark og Sverige. Undervisningen ivaretas av ansatte ved de to samarbeidende institusjonene. Det vil hentes inn relevante case fra både Norge, Danmark og Sverige.

Se hele studieplanen (PDF)

Her finnes en oversikt over alle emnene samlet i én PDF

Sist oppdatert: |