Hopp til innhold

Emne 6: Forskningsmetode, 10 studiepoeng

Emnet omfatter forskningsmetodiske temaer og problemstillinger med vekt på en kritisk og reflektert tilnærming til stoffet, og vil gi innsikt i ulike kriterier som gjelder for et forskningsarbeid, inkludert etiske hensyn.

Det gjelder både kunnskaper om ulike former for datainnsamling, kvalitetssikring av informasjon, analyse av problemstillinger og evne til kritisk vurdering av utredninger.

Emnet vil også integreres med ledelsesfagene og studentenes egne erfaringer fra praksis og har relevans til utøvelse av politiledelse i praksis. Videre vil emnet gi studentene mulighet til å forberede arbeidet med masteroppgaven, herunder drøfte egne ideer, synspunkter, problemstillinger og temaer, og få tilbakemelding fra medstudenter og fagansatte.

Kunnskap

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

 • Kravene til en faglig problemstilling
 • Ulike typer forskningsdesign, vitenskapelige metoder og metodevalg
 • Datainnsamling og ulike datakilder
 • Analyse og tolkning av data
 • Evalueringer og statistikkens rolle i politiet
 • Kravene til en masteroppgave, inkludert rammer og standarder (etiske og juridiske)

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • Drøfte ulike forskningsdesign og vitenskapelige metoder for å besvare en faglig problemstilling
 • Kritisk vurdere forskningsfunn, evalueringer og statistikk
 • Formulere og avgrense en faglig problemstilling knyttet til politiledelse
 • Velge og begrunne metodisk framgangsmåte
 • Anvende forskningsetiske prinsipper i vurderingen av prosjektdesign og
  forskning på egen praksis
 • Igangsette arbeidet med egen masteroppgave, herunder utvikle et eget prosjektdesign
 • Overføre forskningsmetoder til praktiske ledelsessituasjoner i politiet og anvende dem på en selvstendig og funksjonell måte

Vurdering

Studiet avsluttes med en todelt eksamen:

 • En skriftlig prosjektoppgave (7500 ord) som skal skrives individuelt eller i grupper på to studenter
 • Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i prosjektoppgaven

Det benyttes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Studentene må ha bestått den skriftlige prosjektoppgaven for å kunne framstille seg til muntlig eksamen. Etter muntlig eksamen gis det en samlet karakter, der resultatet fra muntlig eksamen kan justere karakteren fra skriftlig eksamen inntil ett trinn.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |