Hopp til innhold

Opptakskrav for Master i politivitenskap

Masterstudiet i politivitenskap retter seg primært mot personer med politiutdanning og andre personer ansatt i politiet.

Studiet er åpent for studenter som søker rett fra bachelorutdanningen ved Politihøgskolen og for polititjenestepersoner fra andre nordiske land. Jurister og samarbeidende yrkesgrupper innen tollvesen, kriminalomsorg eller kriminalitetsforebyggende virksomhet kan også søke opptak.

Opptakskrav

Søkere med utdanning fra Politihøgskolen må ha:

  • Vitnemål for bestått bachelorgrad/treårig grunnutdanning
  • Søkere med toårig utdanning fra Politiskole må dokumentere minst 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)

Søkere uten utdanning fra Politihøgskolen må ha:

  • Bachelorgrad fra universitet eller høgskole

Søkere uten utdanning fra Politihøgskolen må også dokumentere én av følgende:

  • Et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten
  • Minst to år med relevant arbeidserfaring innenfor politi, toll, kriminalomsorg, barnevern, kriminalitetsforebyggende arbeid eller andre organ som opererer i tett samarbeid med politi- og lensmannsetaten

Alle søkere må dokumentere én av følgende fordypninger:

  • Fordypning i relevant fagkrets med et omfang av minimum 80 studiepoeng
  • Integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor relevant fagkrets for masterutdanningen

Alle søkere må dokumentere et gjennomsnitt med minst karakteren C eller bedre, alternativt 3.0 eller bedre etter gammel ordning.

Karaktersnitt beregnes på bakgrunn av den treårige utdanningen som skal benyttes som opptaksgrunnlag.

Søkere med politiutdanning fra andre nordiske land må dokumentere utdanning tilsvarende en bachelorgrad i varighet og omfang.

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere at de dekker de formelle kravene for utenlandsk utdanning gitt av NOKUT, herunder også eventuelle krav til norsk og engelsk gitt i GSU-listen.

Kvoter 

Inntil 15 studieplasser forbeholdes søkere tilsatt i politi- og lensmannsetaten.
Plasser i kvote tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum. Søkere som ikke tilfredsstiller kvotekravet konkurrerer med andre søkere om øvrige studieplasser.

Rangering av søkere

Rangering av søkere skjer etter poeng gitt på bakgrunn av den utdanningen som benyttes for å tilfredsstille opptakskrav til utdanningen, samt tilleggspoeng. Søkere kan oppnå tilleggspoeng for både utdanning og praksis, begrenset oppad til inntil 4 tilleggspoeng.

Sist oppdatert: |